Special

CURATIEVE OPTIES BIJ SIKKELCELZIEKTE

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Twee voordrachten tijdens het 14e Dutch Hematology Congress waren gewijd aan de curatieve behandeling van sikkelcelziekte. Hematoloog dr. Erfan Nur (Amsterdam UMC, locatie AMC) besprak de (verbeterde) allogene stamceltransplantatie terwijl hematoloog dr. John Tisdale (National Institutes of Health, Bethesda, VS) in zijn keynote lezing inging op de mogelijkheid van gentherapie als curatieve optie.

Lees verder

EMPIRISCHE BEHANDELING VAN FEBRIELE NEUTROPENIE OP GELEIDE VAN DE UITSLAG VAN SURVEILLANCEKWEKEN

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Op het moment dat een patiënt met neutropenie koorts ontwikkelt, is een snelle en effectieve ‘evidence-based’ interventie noodzakelijk. Uit een meta-analyse van Paul et al. bleek dat het empirisch starten van breedspectrumantibiotica de mortaliteit bij patiënten met febriele neutropenie reduceert, waarbij er geen consensus is over de optimale keuze en duur van de behandeling.1 Uitkomsten van een enquête onder artsen werkzaam op verschillende afdelingen hematologie in Nederlandse (academische) centra lieten zien dat er veel variatie is in de empirische behandeling van patiënten met koorts bij neutropenie.2 Alle opties die in de ‘European Conference on Infections in Leukemia’ (ECIL)-richtlijnen worden genoemd, worden in Nederland geïmplementeerd.3

Lees verder

IGFBP7 INDUCEERT DIFFERENTIATIE EN VERMINDERT OVERLEVING VAN HUMANE AML-STAMCELLEN ZONDER NORMALE HEMATOPOËSE TE BEÏNVLOEDEN

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) die worden behandeld met conventionele chemotherapie laten een hoog percentage complete remissie zien. Toch zijn er patiënten die een relaps vertonen. Chemotherapie-resistente leukemische stamcellen (LSC’s) in het beenmerg dragen hier mogelijk aan bij, doordat zij in staat zijn zichzelf te vernieuwen.

Lees verder

DIAGNOSE EN PROGNOSE VAN MYELODYSPLASTISCH SYNDROOM

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Myelodysplastisch syndroom (MDS) kenmerkt zich door inefficiënte hematopoëse, hypercellulair beenmerg en cytopenie in het perifere bloed. Tijdens het 14e Dutch Hematology Congress werd er een sessie gewijd aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van MDS.

Het diagnosticeren en classificeren van MDS is niet altijd eenvoudig, gezien de heterogeniteit van de aandoening. De nieuwe inzichten met betrekking tot de diagnostiek en prognose worden in dit video-interview toegelicht door prof. dr. Arjan van de Loosdrecht, internist-hematoloog aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hierbij benadrukt hij het belang van een goede risicoclassificatie van patiënten. Daarnaast benoemt hij de belangrijkste punten uit de presentatie van dr. Marc Raaijmakers (Erasmus MC) over de rol van immunopathogenese bij de klonale evolutie van laagrisico MDS.

Tot slot schetst Van de Loosdrecht een overzicht van de behandelmogelijkheden bij hoogrisico MDS-patiënten en de nieuwe doelgerichte middelen die daarbij kunnen worden ingezet, zoals in dezelfde sessie werd verteld door prof. dr. Gerwin Huls (UMC Groningen).

Lees verder

JAAP STEENBERGEN STIPENDIUM
ZIRKONIUM-LABELING BIEDT INZICHT IN ROUTE EN BINDING ANTILICHAMEN OP TARGETKANKERCELLEN

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Het proefschrift van dr. Yvonne Jauw, met de titel 89Zr-immuno-PET: Towards a clinical tool to guide antibody-based therapy in cancer’ is verkozen tot proefschrift van het jaar door de Nederlandse Vereniging voor Hematologie. Op 19 september 2019 promoveerde Jauw aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en tijdens het 14e Dutch Hematology Congress mocht zij het Jaap Steenbergen Stipendium in ontvangst nemen.

Lees verder

TIPS EN TRICKS: NIEUWE MIDDELEN, NIEUWE METHODEN

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

Sinds december 2019 wordt behandeling met venetoclax in combinatie met rituximab vergoed voor patiënten met chronische lymfatische leukemie. Immuuncheckpointremming is een relatief nieuwe behandeling waarmee met name bij solide tumoren inmiddels enkele jaren ervaring is. In de sessie ‘Tips & Tricks new drugs/new methods’ bespraken dr. Sabina Kersting en dr. Djura Piersma tijdens de DHC aan de hand van casussen zaken die van belang zijn bij het behandelen van patiënten met deze nieuwe middelen.

Lees verder

IXAZOMIB, DARATUMUMAB EN DEXAMETHASON BIJ KWETSBARE EN NIETFITTE PATIËNTEN MET MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2020, nummer voorjaar, april 2020

Van de redactie

De introductie van nieuwe immuunmodulatoren en proteasoomremmers heeft de behandeling van nieuw gediagnosticeerde patiënten met multipel myeloom (MM) verbeterd. Oudere en kwetsbare patiënten moeten echter vaker dan jongere, fitte patiënten de behandeling staken vanwege de toxiciteit. Dit heeft effect op de overleving van deze patiëntengroepen en leidt tot een behoefte aan een minder toxische, doch even effectieve behandeling. De orale proteasoomremmer ixazomib en het anti-CD38-antilichaam daratumumab hebben beiden een gunstig bijwerkingenprofiel. In de prospectieve, multicentrische fase II HOVON-143-studie werden de effectiviteit en verdraagbaarheid van een eerstelijnsbehandeling met ixazomib, daratumumab en laag gedoseerd dexamethason bij niet-fitte en kwetsbare MM-patiënten onderzocht. De fitheid werd bepaald met de International Myeloma Working Group (IMWG) ‘frailty score’, waarbij leeftijd, comorbiditeiten en mate van afhankelijkheid in (instrumentele) algemene dagelijkse levensverrichtingen als parameters worden meegenomen. In totaal werden 65 niet-fitte en 67 kwetsbare patiënten geïncludeerd. De behandeling bestond uit 9 inductiekuren van elk 28 dagen, gevolgd door een onderhoudsbehandeling met ixazomib-daratumumab gedurende maximaal 2 jaar of tot aan het optreden van progressie.

Lees verder
X