Over NTVH

Het Nederlands Tijdschrift van Hematologie (NTvH) is het tijdschrift voor klinische na- en bijscholing van medisch specialisten werkzaam in de hematologie, onder meer hematologen, internist-hematologen, kinderartsen, radiotherapeuten, transfusieartsen, laboratoriumartsen en internisten met als specialisme Vasculaire Geneeskunde en overige specialisten interne geneeskunde werkzaam binnen de hematologie.
NTvH wordt via controlled circulation kosteloos aangeboden aan alle praktiserende medisch specialisten en arts-assistenten in opleiding werkzaam binnen de hematologie in Nederland.
Het NTvH is tevens het officiële wetenschappelijke orgaan en platform van de Nederlandse Vereniging van Hematologie (NVVH) en de Hemato-Oncologie Stichting voor volwassenen in Nederland (HOVON).

De inhoud komt tot stand door een onafhankelijke redactieraad en wordt gerefereerd teneinde objectieve informatieverstrekking te waarborgen.

Vanzelfsprekend staat het NTvH open voor spontane bijdragen van lezers. Spontaan ingezonden bijdragen of referaten kunnen – na beoordeling en goedkeuring van de hoofdredactieraad – worden geplaatst. Meer informatie hierover vindt u onder Aanleveren van artikelen.

Verschijningsfrequentie

Het NTvH verschijnt 8 maal per jaar.

Doel van NTVH

Het doel van het tijdschrift is de lezers snel op de hoogte te brengen van relevante actuele ontwikkelingen met betrekking tot diagnostiek en klinisch management van oncologische aandoeningen. Door u tijdig te informeren over de laatste actualiteiten geeft het tijdschrift u ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Hiertoe biedt het NTvH praktijkgerichte overzichtsartikelen, casuïstiek, richtlijnartikelen, proefschriften, nieuws over klinische studies, columns, interviews, congresnieuws en nog veel meer!

ABONNEMENTEN VOOR MEDISCH PROFESSIONALS

Neemt u een abonnement op NTvH via deze website op de online en de gedrukte versie, dan ontvangt u:

Neemt u een abonnement met alleen online toegang tot NTvH, dan krijgt u:

Bijkomend voordeel: u bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen zonder alle internationale wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van de oncologie te hoeven bijhouden!

Dat doet het NTvH immers voor u!

ABONNEMENT OF LOS ARTIKEL KOPEN ALS CONSUMENT?

De site biedt dan de mogelijkheid om losse artikelen te kopen of om tegen een geringe betaling een abonnement te sluiten af op online toegang tot de inhoud van NTvH vanaf 2012.


Hoofdredactieraad

VOORZITTER
dr. C.W. Choi, internist-hematoloog, UMCG, Groningen


VICEVOORZITTER
dr. L.F.D. van Vulpen, Internist-hematoloog, UMCU, Utrecht

HOOFDREDACTIERAAD

dr. M. Belderbos, groepsleider en kinderoncoloog, Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, Utrecht

dr. A. Broijl, Internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterdam

dr. D. Claushuis, aios Interne geneeskunde, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam

dr. M.F. Corsten, Internist-hematoloog, Meander Medisch Centrum, Amersfoort

dr. M. van Gelder, internist-hematoloog, Maastricht UMC+

dr. L.M de Haan, (Hemato)patholoog, LUMC Leiden

dr. F.C.J.I. Heubel-Moenen, internist-hematoloog, Maastricht UMC+

prof. dr. P.M. Hoogerbrugge, kinderarts, Prinses Máxima Centrum, Utrecht

drs. E.J. Huijssen-Huisman, kinderarts-hematoloog, Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam

dr. M. Jak, internist-hematoloog, MS Hematologie, UMC Utrecht

dr. P.A. Kramer, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam

dr. M.T. Kuipers, internist-hematoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam

dr. M.D. Levin, internist-hematoloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

drs. H.S. de Lil, internist-hematoloog, Máxima MC, Veldhoven

dr. T. Netelenbos, internist-hematoloog en transfusiespecialist, HagaZiekenhuis, Den Haag

dr. D. te Raa, internist-hematoloog, Gelderse Vallei, Ede

dr. B.A. van der Reijden, moleculair bioloog, Radboudumc, Nijmegen

dr. A.W. Rijneveld, internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterdam

dr. S.E.M. Schols, internist-hematoloog, Radboudumc, Nijmegen

Dr. J.M.I. Vos, internist-hematoloog, Amsterdam UMC & Sanquin, Amsterdam

dr. L. Th. Vlasveld, internist-hematoloog, tot juni 2019 Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag; gepensioneerd


Aanleveren van artikelen

Het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie (NTvH) stelt zich ten doel de praktiserende medische specialisten, klinisch biologen en arts-assistenten in opleiding werkzaam binnen de hematologie in Nederland te voorzien van hoogkwalitatieve, praktische, vakinhoudelijke informatie, alsmede de toepassing van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de hematologie in de kliniek te bevorderen.
De artikelen die worden aangeboden aan NTvH worden beoordeeld door experts (vakgenoten) voor publicatie. De redactie zal na inzending bekijken of uw manuscript qua onderwerp niet recentelijk aan bod is gekomen en aansluit bij de redactionele formule van het tijdschrift, alsmede of het manuscript voldoet aan de auteursrichtlijnen van de rubriek waarvoor u uw manuscript indient. Om de kans van het in behandeling nemen van uw bijdrage zo groot mogelijk te maken, kunt u op deze website via de zoekmachine zelf screenen of het onderwerp van uw bijdrage eventueel doubleert met eerder verschenen artikelen. Een eenmaal voor publicatie geaccepteerde bijdrage wordt door de redactie in overeenstemming gebracht met de huisstijl van NTvH.

Het NTvH streeft naar actief taalgebruik (bijvoorbeeld: ‘Jansen, et al. toonden aan’ in plaats van ‘Er werd aangetoond’). Het gebruik van ‘wij’ en ‘ons’ dient vermeden te worden.

REDACTIONELE FORMAT VAN DE DIVERSE RUBRIEKEN

1. OVERZICHTSARTIKELEN

De overzichtsartikelen voor de rubrieken ‘Hemostase’, ‘Hemato-oncologie’, ‘Benigne Hematologie’, ‘Transfusie en Immunohematologie’ en ‘Experimentele Hematologie’ behandelen nieuwe en bestaande inzichten in de hematologie en aangrenzende gebieden (zoals cellulaire biologie en genetica) die klinisch toepasbaar en relevant zijn. Veelal worden in deze rubriek de pathogenese, etiologie, diagnostiek van een bepaalde aandoening besproken. Het artikel mag maximaal 2.500 woorden bevatten (ca. vijf à zes pagina’s, exclusief maximaal 25 referenties).
Opbouw van uw artikel:

 1. Titel (in het Nederlands en in het Engels)
 2. Korte samenvatting (in het Nederlands en in het Engels)
 3. Trefwoorden (in het Nederlands en in het Engels)
 4. Inleiding
 5. Bodytekst (graag naar eigen inzicht indelen)
 6. Conclusie (geen referenties in de conclusie)
 7. Aanwijzingen voor de praktijk (praktische ‘take home messages’, twee tot zes punten)
 8. Referenties (Vancouverstijl; maximaal 25)
 9. Correspondentieadres, titel, geslacht, functie en adres van alle auteurs
 10. Disclaimer inzake belangenconflict en financiële ondersteuning door commerciële bedrijven (verklaring of u en/of de coauteurs in het verleden financiële ondersteuning heeft/hebben ontvangen of nog ontvangen van farmaceutische bedrijven, die de neutraliteit van uw bijdrage in het geding kunnen brengen)

2. RICHTLIJNEN

Deze rubriek bevat een toelichting op een (recent) geautoriseerde richtlijn. Deze toelichting kan nadere uitleg geven over de aanleiding voor de ontwikkeling/herziening van de richtlijn, of aanvullende of nieuwe inzichten beschrijven. Het zal duidelijk moeten zijn dat het om een toelichting gaat (dit dient ook uit de titel te blijken). De inleidende paragraaf bevat daarom:

 1. De mededeling dat de tekst geen deel uitmaakt van de richtlijn.
 2. De URL waar de integrale geautoriseerde richtlijn is te vinden.
 3. Welke organisaties de richtlijn hebben geautoriseerd.

Het artikel mag maximaal 2.500 woorden bevatten (ca. vijf à 6 pagina’s, exclusief maximaal 25 referenties).
Opbouw van uw artikel:
Uw bijdrage dient te worden gestructureerd, zoals beschreven onder de rubriek ‘Overzichtsartikelen’.

3. CASUÏSTIEK

In de rubriek ‘Casuïstiek’ wordt een patiëntencasus besproken met de belangrijkste aanwijzingen c.q. valkuilen voor de diagnostiek en het te volgen beleid naar de patiënt. Bijdragen voor deze rubriek moeten beperkt blijven tot maximaal 2.000 woorden, exclusief maximaal 20 referenties (ofwel drie tot vier pagina’s A4).
Opbouw van uw artikel:
Uw bijdrage dient te worden gestructureerd, zoals beschreven onder de rubriek ‘Overzichtsartikelen’.

4. HOE BEHANDEL IK…

Artikelen in deze rubriek geven aan de hand van een aantal patiëntencasus een ‘expert’s opinion’ op de behandeling van hematologische aandoeningen op basis van klinische ervaring. Het artikel focust op één aandoening, veelal een zeldzame aandoening waarvoor geen richtlijnen zijn beschreven. Het artikel mag maximaal 2.500 woorden bevatten, exclusief maximaal 25 referenties. Uw bijdrage dient als volgt gestructureerd te worden: Pathogenese, Diagnosestelling, dan één à drie casus, gevolgd door de beschrijving van het klinische beeld en de expert-behandeling.

5. THERAPIE

In de rubriek ‘Therapie’ wordt een objectief overzicht van de achtergrond van bij voorkeur een klasse geneesmiddelen of van één geneesmiddel, c.q. behandeling gegeven. Indien er één geneesmiddel wordt besproken dan dient de onafhankelijkheid van de informatie van de producent door de auteurs gewaarborgd te zijn. Bijdragen voor deze rubriek zijn beperkt tot maximaal 2.500 woorden, exclusief maximaal 25 referenties (ofwel vijf tot zes pagina’s A4).
Opbouw van uw artikel:
Uw bijdrage dient te worden gestructureerd, zoals beschreven onder de rubriek ‘Overzichtsartikelen’.

In de rubriek ‘Trends in Trials’ worden één of meerdere nationale en/of internationale klinische studies beschreven die binnenkort gestart worden of net opgestart zijn. Het is mogelijk een oproep voor inclusie van patiënten te plaatsen in het artikel. Studies van de industrie worden niet in deze rubriek geplaatst. Bijdragen voor deze rubriek zijn beperkt tot maximaal 1.000 woorden (twee tot drie pagina’s A4, exclusief maximaal tien referenties).
Opbouw van uw artikel:

 1. Titel (in het Nederlands en in het Engels)
 2. Korte samenvatting (in het Nederlands en in het Engels)
 3. Achtergrond van de studie (kort, ongeveer 100 woorden)
 4. Bodytekst (doelstellingen, studieopzet, stand van zaken, et cetera)
 5. Eventueel oproep voor patiënten
 6. Referenties (maximaal tien)
 7. Correspondentieadres, titel, geslacht, functie en adres van alle auteurs
 8. Disclaimer inzake belangenconflict en financiële ondersteuning door commerciële bedrijven (verklaring of u en/of de coauteurs in het verleden financiële ondersteuning heeft/hebben ontvangen of nog ontvangen van farmaceutische bedrijven, die de neutraliteit van uw bijdrage in het geding kunnen brengen)

7. FROM REGISTRY TO BEDSIDE

Deze redactionele rubriek behandelt de voornaamste inzichten verkregen uit epidemiologisch onderzoek, waaronder patiënten-registries van het NKR, die direct toepasbaar zijn in de kliniek bij de behandeling van patiënten met diverse hematologische aandoeningen. Doel is via de informatie in deze rubriek de klinische besluitvorming ten aanzien van het behandelbeleid in de praktijk met ‘real-life’, ‘population-based’ data te ondersteunen en zo mogelijk verder te optimaliseren. Ten tweede beoogt de rubriek een ‘eye-opener’ te zijn voor lezers van NTvH van de waarde van registry-onderzoek voor de dagelijkse praktijk. Het artikel mag dan maximaal drie pagina’s A4 (1.500 woorden) bevatten met daarbinnen drie tot vier vraag/antwoord-onderdelen waarin de implicaties voor de praktijk van de uitkomsten van het beschreven onderzoek worden behandeld in de vorm van een vraag met een antwoord (‘lessons learned’ voor de praktijk).
Opbouw van uw artikel:
Uw bijdrage dient te worden gestructureerd, zoals beschreven onder de rubriek ‘Overzichtsartikelen’.

8. JOURNAL SCAN

In deze rubriek worden samenvattingen van voor de klinische praktijk relevante artikelen uit de internationale literatuur vergezeld van een kort commentaar dat een en ander in perspectief van de Nederlandse en Belgische praktijk plaatst. In totaal mag een samenvatting met commentaar maximaal 500 woorden bevatten (één pagina A4). Uw bijdrage dient als volgt gestructureerd te worden: Nederlandse titel, volledige referentie van het originele bronartikel, samenvatting van de inhoud van het becommentarieerde artikel, commentaar van de commentator.

9. DE KUNST VAN HET KIJKEN

Deze rubriek bevat beeldopnames van een interessante hematologische aandoening tezamen met een korte omschrijving van de ziektegeschiedenis en de vraagstelling bij de beeldopname. Onderaan de pagina wordt de diagnosestelling gepubliceerd.

10. PROEFSCHRIFTBESPREKINGEN

In deze rubriek worden besprekingen van recent verschenen dissertaties geplaatst. In totaal mag uw bijdrage uit maximaal 1.000 woorden (ofwel twee tot drie pagina’s A4, exclusief maximaal tien referenties) bestaan.
Opbouw van uw artikel:
Uw bijdrage dient te worden gestructureerd, zoals beschreven onder de rubriek ‘Overzichtsartikelen’.

11. INGEZONDEN BRIEVEN

Ingezonden brieven mogen maximaal een lengte hebben van 300 woorden (ofwel één pagina A4). Als wordt gereageerd op een NTvH-publicatie, dan dient uw reactie uiterlijk vier weken na het verschijnen van de publicatie binnen te zijn bij het redactiesecretariaat. Tevens dient vermeld te worden op welke eerdere publicatie men reageert. De hoofdredactieraad en uitgever behouden het recht inzendingen na deze termijn met het oog op onder andere de actualiteit niet te publiceren.

ILLUSTRATIES

Illustraties zijn van harte welkom. Illustraties, grafieken en tabellen graag met bewerkbare tekst als origineel bestand in Word, PowerPoint of Illustrator. Foto’s of medisch beeldmateriaal als TIFF- of JPEG-bestand, minimaal 300 dpi van resolutie met een (minimale) afmeting van 8 x 8 cm of groter. Materialen dienen digitaal (per e-mail) te worden aangeleverd. Nummer de illustraties in de volgorde waarin ze in de tekst worden genoemd. Verklaar in het bijschrift alle symbolen, eenheden en afkortingen die in de figuur worden gebruikt. Ook filmpjes zijn van harte welkom. Deze dienen digitaal te worden aangeleverd, bij voorkeur een MPG- of een AVI-bestand als bronbestand.

REFERENTIES

Geef verwijzingen naar de literatuur aan met nummers in de volgorde waarin de verwijzingen in de tekst voorkomen. Verwijzingen die in tabellen en figuurbijschriften voor het eerst voorkomen, krijgen het nummer dat overeenkomt met de eerste plaats in de tekst, waarnaar in de desbetreffende tabel of figuur wordt verwezen. Rangschik de literatuurlijst in overeenstemming met de verwijsnummers in de tekst (vanaf nummer 1 oplopend). Graag alle verwijsnummers in superscript (aan het einde van de zin, na de punt) in de tekst opnemen.

Volg a.u.b. onderstaand voorbeeld voor de referenties:
Arts MP, Malessy MJA. Perifere zenuwtumoren. Tijdschr Neurol Neurochir 2003;104:33-41. Noem alle auteurs als het er drie of minder zijn; zijn het er vier of meer, noem dan alleen de eerste drie auteurs voluit, gevolgd door ‘, et al.’ Kort tijdschriftnamen af conform de ‘Index Medicus’. De referenties niet opmaken via de voetnootopties of andere macro-opties, maar als standaardtekst.

RICHTLIJNEN VOOR HET INSTUREN VAN DE KOPIJ

Het NTvH volgt de uniforme voorschriften voor inzending naar biomedische tijdschriften. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste richtlijnen.

De kopij kan per e-mail worden verzonden naar ntvh@ariez.nl. Het artikel dient te worden aangeleverd in Word (versie 6.0 of hoger). Gebruik regelafstand 1,5 en nummer de pagina’s van uw bijdrage.

In alle gevallen graag meesturen:

 1. Correspondentieadres met telefoonnummer en e-mailadres waarop de auteur tijdens werkuren bereikbaar is.
 2. Foto’s en filmpjes waarop personen herkenbaar zijn, dienen ingediend te worden met een volledig ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier.
 3. Schriftelijke toestemming van betreffende uitgever(s) voor gebruik van eerder gepubliceerd materiaal. U dient zelf toestemming bij andere uitgevers aan te vragen voor het gebruik van materiaal uit eerder publicaties.

RICHTLIJNEN VOOR INZENDEN EERDER GEPUBLICEERDE ARTIKELEN

Een artikel dat eerder in een Engelstalig tijdschrift is verschenen, kan vertaald in het Nederlands en aangepast naar het format van het NTvH zonder toestemming van de Engelse uitgever in het NTvH gepubliceerd worden. Indien de illustraties ook worden overgenomen, dan dient u hiervoor toestemming te vragen bij de betreffende uitgever van het Engelstalige tijdschrift. Vice versa is ook mogelijk: een artikel dat gepubliceerd is in het NTvH kan zonder toestemming van Ariez BV gepubliceerd worden in een Engelstalig tijdschrift. U dient wel toestemming te vragen voor het gebruik van de gepubliceerde illustraties.
Het is niet mogelijk een artikel dat gepubliceerd is in een Nederlandstalig tijdschrift te publiceren in het NTvH zonder toestemming van de betreffende uitgever. Het is ook niet mogelijk een artikel dat gepubliceerd is in het NTvH in een ander Nederlandstalig tijdschrift te publiceren zonder toestemming van Ariez BV.

Voor overige richtlijnen: zie ‘Richtlijnen voor het inzenden van de kopij’.

Mochten er na het doornemen van deze instructies nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met het redactiesecretariaat.

REDACTIESECRETARIAAT NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR HEMATOLOGIE

Ariez B.V.
Redactiesecretariaat NTvH
Westzijde 22, 1506 EE Zaandam
Tel.: 075 642 94 20
E-mail: ntvh@ariez.nl

Download hier de pdf van deze auteursinstructies.