CASUÏSTIEK

Acuut tumorlysissyndroom geïnduceerd door dexamethason bij een patiënt met chronische lymfatische leukemie

NTVH - 2014, nummer 2, march 2014

drs. B. Tomlow , dr. H.P.J. Visser , R.A.M. Tavenier

Samenvatting

Het acute tumorlysissyndroom (TLS) is beschreven bij verschillende hematologische maligniteiten. Het komt met name voor bij maligniteiten met een hoge potentie voor acute celdood. Hiertoe behoren agressieve (nonhodgkin) lymfomen en acute leukemie. TLS kan worden geïnduceerd door het starten van cytotoxische therapie of de toediening van hoge dosis corticosteroïden. We rapporteren een casus van een 42-jarige man met chronische lymfatische leukemie (CLL) die zich presenteerde met een auto-immuuntrombocytopenie en anemie. Na het starten van hoge dosis corticosteroïden ontstond een acuut tumorlysissyndroom. Dit is slechts zelden beschreven bij patiënten met CLL, met name niet als gevolg van behandeling met alleen corticosteroïden. Artsen moeten zich ervan bewust zijn dat deze behandeling een potentieel levensbedreigende complicatie kan veroorzaken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;11:73-8)

Lees verder

Tijdelijke B-lymfocytendepletie bij een pasgeborene na maternaal rituximabgebruik tijdens de zwangerschap

NTVH - 2014, nummer 1, january 2014

dr. A. Leyte , dr. A.A.M.W. van Kempen , dr. I-A. Haagen , dr. O.C. Leeksma , dr. S.M. Smits

Samenvatting

Rituximab is een anti-CD20-antistof die depletie van perifeer circulerende B-lymfocyten kan veroorzaken. Rituximab wordt breed ingezet voor de behandeling van CD20-positieve lymfatische maligniteiten en verscheidene auto-immuunziekten, waaronder immuungemedieerde trombocytopenie (ITP). Gedurende de zwangerschap kan rituximab de placenta passeren en de ontwikkeling van foetale en neonatale B-lymfocyten onderdrukken, waardoor er een toegenomen gevoeligheid voor infecties kan ontstaan bij de pasgeborene. In deze casus wordt het effect van maternale blootstelling aan rituximab op de neonatale ontwikkeling van B-lymfocyten besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;11:22–8)

Lees verder

Folliculair dendritisch celsarcoom

NTVH - 2013, nummer 8, december 2013

prof. dr. A.A. van de Loosdrecht , C.A.M. Stege MSc, prof. dr. D. de Jong

Samenvatting

Het folliculair dendritisch celsarcoom (FDCS) is een zeldzaam neoplasma. Het herkennen van deze maligniteit is een uitdaging door de lage incidentie en aspecifieke klinische presentatie. Met nieuwe diagnostische instrumenten kan echter steeds nauwkeuriger onderscheid worden gemaakt tussen het FDCS en andere (hematologische) maligniteiten. Er wordt een casus beschreven van een 58-jarige man die zich presenteerde met een zwelling in de hals, waarbij uiteindelijk de diagnose ‘FDCS’ kon worden gesteld.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:313–8)

Lees verder

Een jonge vrouw met een mammacarcinoom en een forse trombocytose

NTVH - 2013, nummer 7, october 2013

drs. A.H. Dijkstra-Bloemendal , dr. B.W. Schot

Samenvatting

De indicaties voor tyrosinekinaseremmers (TKR’s) worden steeds verder uitgebreid. Over de combinatie van TKR’s en chemotherapie is echter weinig bekend. In dit artikel wordt een casus beschreven van een 46-jarige vrouw die zowel een mammacarcinoom als een CML bleek te hebben. Zij werd behandeld met dasatinib, trastuzumab en chemotherapie, ondanks aanvankelijke bezorgdheid over onverwachte bijwerkingen of verminderde effectiviteit. Er blijken in de literatuur aanwijzingen te zijn voor een gunstige uitkomst van deze combinatiebehandeling. Deze casus laat zien dat de combinatiebehandeling effectief is en goed wordt verdragen. Wel dient rekening te worden gehouden met de cardiotoxiciteit van deze middelen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:274–7)

Lees verder

Fatale Strongyloides-hyperinfectie bij adult T-celleukemie/lymfoom

NTVH - 2013, nummer 6, september 2013

drs. K. Groen , dr. K.G. van der Hem

Samenvatting

Langdurige infectie van T-lymfocyten met het HTLV-1- virus kan resulteren in adult T-celleukemie/lymfoom. Dit is een klinisch agressief ziektebeeld gekenmerkt door lymfadenopathie, hepatosplenomegalie, huidlokalisaties, lymfocytose, hypercalciëmie en lytische botlaesies. Wij beschrijven het ziektebeeld met een illustratieve casus exemplarisch voor de functioneel sterk verminderde immunologische competentie. De associatie alsmede de relatie tussen HTLV-1-infectie en Strongyloides-infestatie wordt besproken.
Benadrukt wordt patiënten die ooit verbleven in endemische regio’s, en met name HTLV-1-dragers, te onderzoeken op co-infectie met Strongyloides vanwege het potentieel dodelijke risico op hyperinfectie tijdens immuunsuppressieve behandeling.

(NED TIJDSCHR HEAMTOL 2013;10:220–5)

Lees verder

Portale hypertensie ten gevolge van extramedullaire hematopoëse

NTVH - 2013, nummer 5, july 2013

drs. A.F. Karim , dr. J.L.M. Stouthard , dr. M.B.L. Leys

Samenvatting

In deze casus wordt een 76-jarige patiënt gepresenteerd met ascites, portale hypertensie en oesofagusvarices wat bleek te berusten op een extramedullaire hematopoëse in de lever als gevolg van primaire beenmergpathologie. Deze patiënt kreeg een jaar geleden de diagnose ‘myelodysplastisch syndroom’. Bij revisie bleek het beenmerg duidelijke dysplastische kenmerken te vertonen, in combinatie met subtiele reticuline fibrose zonder prefibrotische fase. Het huidige beenmergonderzoek toonde een hypercellulair merg en toegenomen fibrose. Patiënt overleed helaas aan de gevolgen van sepsis. Een postmortaal afgenomen leverbiopt bevestigde het vermoeden op extramedullaire hematopoëse.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:189–92)

Lees verder

Bakkersgistemie bij een bakkersvrouw met acute myeloïde leukemie

NTVH - 2013, nummer 4, june 2013

dr. G. Choi , dr. M.D. Hazenberg , dr. S.L. Meijer

Samenvatting

Een 58-jarige bakkersvrouw ontwikkelt neutropene enteritis tijdens de eerste inductiekuur in het kader van de behandeling voor acute myeloïde leukemie. Ondanks empirische antibiotische therapie blijft patiënte buikpijnklachten en koorts houden. Beeldvorming toont meerdere hypodense leverlaesies, waarbij moleculaire diagnostiek een Saccharomyces cerevisiae (bakkersgist) identificeert. Deze casus illustreert dat niet-pathogene micro-organismen ernstig symptomatische infecties kunnen veroorzaken tijdens langdurige neutropenie na hogedosischemotherapie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:139–41)

Lees verder
X