TRENDS IN TRIALS

HOVON 158: eerstelijnsbehandeling met veNEtoclaX en ibruTinib gevolgd door obinutuzumab intenSificaTie Exclusief in CLL-Patiënten die niet in complete remissie zijn en/of met detecteerbare minimale residuale ziekte in het beenmerg (NEXT STEP-trial)

NTVH - 2021, nummer 1, january 2021

prof. dr. A.P. Kater , drs. L. van der Straten , dr. M.D. Levin , dr. S. Kersting

SAMENVATTING

De HOVON 158-studie (ook wel de ‘NEXT STEP-trial’) is ontwikkeld om te evalueren of patiënten met chronische lymfatische leukemie die niet in complete remissie (CR) zijn of detecteerbare minimale residuale ziekte (MRD) hebben na 12 maanden combinatiebehandeling met ibrutinib-venetoclax, kunnen responderen tot niet-detecteerbare MRD en CR na behandeling met zes extra cycli obinutuzumab in combinatie met ibrutinib.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:42-6)

Lees verder

HOVON 153: verbetering van de effectiviteit van behandeling voor patiënten met een recidief of refractair agressief non-hodgkinlymfoom die niet in aanmerking komen voor hoge dosis chemotherapie, door toevoeging van nivolumab aan gemcitabine, oxaliplatine en rituximab (in geval van B-cellymfoom): de NIVEAU-studie

NTVH - 2020, nummer 8, december 2020

dr. S.H. Tonino

SAMENVATTING

Een recidief van zowel het agressieve B-cellymfoom als het perifeer T-cellymfoom (PTLC) heeft een zeer slechte prognose, vooral bij patiënten die niet in aanmerking komen voor hoge dosis chemotherapie en autologe stamceltransplantatie (auto-SCT). Toevoeging van de ‘checkpoint’-remmer nivolumab kan de werkzaamheid van conventionele chemotherapie verhogen. Daarom test de HOVON 153-studie (NIVEAU) de waarde van het toevoegen van nivolumab aan het chemotherapieregime (rituximab)-gemcitabine-oxaliplatine (R-GemOx).

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:364-6)

Lees verder

Pyruvaatkinase-activatie door mitapivat (AG-348) bij sikkelcelziekte: de ESTIMATE-studie

NTVH - 2020, nummer 7, october 2020

dr. A.W. Rijneveld , prof. dr. B.J. Biemond , dr. E. Nur , dr. E.J. van Beers , dr. J.L.H. Kerkhoffs , drs. M.A.E. Rab , drs. M.J. van Dijk , dr. R. van Wijk , dr. S.E.M. Schols

SAMENVATTING

Sikkelcelziekte is een ernstige, erfelijke hemoglobinopathie die gepaard gaat met anemie, pijnlijke vaso-occlusieve crisen en orgaanschade. De ESTIMATE-studie is een fase 2-studie met als doel de veiligheid en werkzaamheid van mitapivat bij patiënten met sikkelcelziekte te onderzoeken. Mitapivat activeert en stabiliseert pyruvaatkinase, een enzym betrokken bij het metabolisme van erytrocyten waardoor de intracellulaire hoeveelheid ATP verhoogt en de hoeveelheid 2–3-DPG verlaagt, hetgeen resulteert in een verhoogde zuurstofaffiniteit. Recentelijk zijn de resultaten van de eerste fase 2-studie bij patiënten met pyruvaatkinasedeficiëntie gepubliceerd, waarin mitapivat een goed veiligheidsprofiel had en hemoglobine bij de helft van de patiënten met meer dan 0,6 mmol/l steeg. Ongepubliceerde resultaten (manuscript in voorbereiding) suggereren dat mitapivat het cellulaire metabolisme verbetert en het sikkelen vermindert.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:310-2)

Lees verder

HOVON 159: een prospectieve, multicenter, fase 2-studie naar behandeling van chronische lymfatische leukemie met venetoclax en acalabrutinib bij terugkeer van de ziekte na eerdere behandeling met venetoclax in combinatie met immuuntherapie

NTVH - 2020, nummer 6, september 2020

prof. dr. A.P. Kater , drs. L. van der Straten , dr. M.D. Levin , dr. S. Kersting

SAMENVATTING

De HOVON 159-studie (ook wel de ‘Reveal’) is ontwikkeld om de effectiviteit te evalueren van venetoclax en acalabrutinib bij patiënten die eerder zijn behandeld met venetoclax in combinatie met monoklonale anti-CD20-antistof. Aan dit onderzoek mogen patiënten deelnemen die een behandelindicatie hebben na eerdere behandeling in HOVON 139 of HOVON 140.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:254-8)

Lees verder

Observationeel onderzoek naar COVID-19 bij patiënten met een hematologische of solide maligniteit in Nederland

NTVH - 2020, nummer COVID special, august 2020

dr. A.A.M. van der Veldt , prof. dr. A.M. Dingemans , drs. D. Dumoulin , dr. J. Tol , drs. K. de Joode

SAMENVATTING

Hoewel patiënten met een (hemato-)oncologische maligniteit vatbaarder lijken voor een ernstig beloop van COVID-19, was de beschikbare kennis over de uitkomsten bij deze groep patiënten zeer schaars. Ook zijn resultaten van internationaal onderzoek niet eenduidig te vertalen naar de Nederlandse situatie vanwege het verschil in incidentie van COVID-19, de inrichting van de zorg en de maatregelen in de samen-leving. Om meer informatie te verkrijgen over het beloop van COVID-19 bij patiënten met een maligniteit is in maart 2020 het Dutch Oncology COVID-19 Consortium (DOCC) geïnitieerd. In het DOCC-register zijn door 38 Nederlandse ziekenhuizen inmiddels 562 patiënten met COVID-19 en de diagnose maligniteit geregistreerd. Dit artikel geeft een beschrijving van de patiëntkarakteristieken van de eerste 411 patiënten, waaronder 115 patiënten met een hematologische maligniteit. Later dit jaar zullen de resultaten met betrekking tot het beloop van deze infectie kunnen worden gerapporteerd. Het ontstaan van het DOCC en de grote bereidheid van de diverse hematologen, oncologen, neuro-oncologen en longartsen om patiënten te registreren is een prachtig voorbeeld van landelijke samenwerking met als doel het vergaren van inzicht in de Nederlandse situatie met betrekking tot het beloop van COVID-19 bij patiënten met een (hemato-)oncologische voorgeschiedenis.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17(COVID-19-SPECIAL):30-3)

Lees verder

HOVON 151 en HOVON 152: consolidatie met ‘checkpoint’-remmers bij hoogrisico- diffuus grootcellig B-cellymfoom en dubbel/triple-‘hit’-lymfomen

NTVH - 2020, nummer 1, february 2020

dr. J.M. Zijlstra , dr. M. Nijland , dr. M.E.D. Chamuleau , prof. dr. M.J. Kersten , dr. P.J. Lugtenburg

SAMENVATTING

R-CHOP is sinds 2002 de standaard eerstelijnsbehandeling voor patiënten met een diffuus groot B-cellymfoom (DLBCL) en resulteert in een 3-jaarsoverleving van 60% voor patiënten met hoogrisicoziekte. Intensivering van het schema en de toevoeging van verschillende nieuwe middelen hebben de overleving van patiënten met DLBCL niet verbeterd. Consolidatiebehandeling met lenalidomide bij hoogrisico-DLBCL-patiënten verbeterde wel de progressievrije overleving, maar niet de overleving. Immuun-‘checkpoints’ zijn celoppervlakte-eiwitten, die de functie van T-cellen kunnen reguleren. Activatie van immuun-‘checkpoints’ door tumorcellen kan leiden tot suppressie en uitputting van T-cellen. ‘Checkpoint’-remmers, waaronder de PD1- en PDL1-antilichamen, kunnen T-cellen reactiveren. Bij solide maligniteiten hebben consolidatiestrategieën met ‘checkpoint’-remmers een significante reductie van de recidiefkans laten zien, met aanvaardbare toxiciteit. Bij sterk voorbehandelde patiënten met een agressief lymfoom gaf monotherapie met een ‘checkpoint’-remmer een algehele respons van 10–35%. De HOVON 151- en HOVON 152-onderzoeken zijn opgezet om het effect van consolidatie met respectievelijk atezolizumab (anti-PDL1) en nivolumab (anti-PD1) op de eradicatie van minimaal resterende ziekte bij hoogrisico-DLBCL (IPI-score >2) en dubbel- of triple-‘hit’-lymfomen te bestuderen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:37–41)

Lees verder

Fase 1/2-onderzoek voor patiënten met een recidief agressief B- of T-cel non-hodgkinlymfoom: het HOVON 144-PREBEN-onderzoek

NTVH - 2019, nummer 8, november 2019

dr. P.J. Lugtenburg

SAMENVATTING

Het HOVON 144-PREBEN-onderzoek is een fase 1/2-onderzoek voor patiënten met een recidief agressief B- of T-cellymfoom die ongeschikt zijn voor of een recidief hebben na autologe stamceltransplantatie. De behandeling bestaat uit zes kuren combinatiechemotherapie met het PREBEN-regime, bestaande uit pixantron, etoposide en bendamustine, in combinatie met rituximab voor CD20-positieve B-cellymfomen. Tijdens het fase 1-deel werd de maximum getolereerde dosis vastgesteld van de combinatie. Het onderzoek bevindt zich nu in het fase 2-deel. De primaire doelen van het onderzoek zijn om het aantal objectieve responsen en de progressievrije overleving te vergroten.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:415–8)

Lees verder
X