Van de redactie

Artikelen:

COMMUNICEREN MET IMPACT

19 april 2020

“De essentie van een goede presentatie heeft als uitkomst dat het publiek doet, denkt of voelt wat jij voor ogen had”, start Phillips zijn presentatie. “Daarom is het van belang dat je zelf ook weet wat de doelstelling is van jouw presentatie.” In de communicatie trekt het visuele gedeelte 55% van iemands aandacht, het vocale gedeelte 38… Lees verder »

VOLUMENORMEN IN DE HEMATOLOGIE

19 april 2020
Visie van de medicus

Dr. Evert-Jan de Kruijf, internist-hematoloog in het OLVG, begint met het verwoorden van de visie van de medicus. Uit de literatuur blijken verschillende voordelen van het toepassen van volumenormen: een striktere toepassing van de richtlijnen, een betere focus van de chirurg en betere omstandigheden in het ziekenhu… Lees verder »

CURATIEVE OPTIES BIJ SIKKELCELZIEKTE

19 april 2020

Sikkelcelziekte is een ernstige, erfelijke hemoglobinopathie die, ondanks behandeling, gepaard gaat met anemie en progressieve schade aan diverse organen. Een levenslange, sterk verminderde kwaliteit van leven, regelmatige ziekenhuisopnames en een verminderde levensverwachting zijn hiervan het gevolg. De enige bevestigde curatieve behandeling bi… Lees verder »

EMPIRISCHE BEHANDELING VAN FEBRIELE NEUTROPENIE OP GELEIDE VAN DE UITSLAG VAN SURVEILLANCEKWEKEN

19 april 2020

In dit tijdperk van toenemende resistentie zijn strategieën nodig om carbapenems in reserve te houden, daarbij rekening houdend met de kolonisatiestatus van de patiënt. In een retrospectieve cohortstudie onderzochten De la Court en collega’s de epidemiologie van bloedinfecties bij patiënten uit 2 universitaire hematologische centra in Amste… Lees verder »

IGFBP7 INDUCEERT DIFFERENTIATIE EN VERMINDERT OVERLEVING VAN HUMANE AML-STAMCELLEN ZONDER NORMALE HEMATOPOËSE TE BEÏNVLOEDEN

19 april 2020

Op zoek naar therapeutische strategieën gericht tegen deze LSC’s, waarbij gezonde hematopoïetische stamcellen gespaard blijven, analyseerden Van Gils en collega’s genexpressieprofielen van LSC’s, HSC’s en leukemische voorlopercellen, uit het beenmerg van AML patiënten. Hierbij zagen zij dat ‘insulin-like growth factor-binding protei… Lees verder »

DIAGNOSE EN PROGNOSE VAN MYELODYSPLASTISCH SYNDROOM

19 april 2020

JAAP STEENBERGEN STIPENDIUM
ZIRKONIUM-LABELING BIEDT INZICHT IN ROUTE EN BINDING ANTILICHAMEN OP TARGETKANKERCELLEN

19 april 2020

Tijdens het promotieonderzoek van Jauw focuste zij zich op het zichtbaar maken van de werking van therapeutische antilichamen bij de behandeling van kanker. Het aantal goedgekeurde therapeutische antilichamen neemt elk jaar sterk toe, maar het is niet altijd duidelijk of de antilichamen die worden ingezet ook echt hun target bereiken of in welke… Lees verder »

TIPS EN TRICKS: NIEUWE MIDDELEN, NIEUWE METHODEN

19 april 2020
Venetoclax

Venetoclax is een remmer van het anti-apoptotische BCL2-eiwit en zorgt bij binding voor het vrijkomen van pro-apoptotische eiwitten waardoor de chronische lymfatische leukemie (CLL)-el in apoptose kan gaan. Venetoclax heeft sinds kort een prominente plaats gekregen in met name de tweedelijnsbehandeling van CLL, maar ook bij a… Lees verder »

IXAZOMIB, DARATUMUMAB EN DEXAMETHASON BIJ KWETSBARE EN NIETFITTE PATIËNTEN MET MULTIPEL MYELOOM

19 april 2020

De data van de eerste evalueerbare niet-fitte (n=23) en kwetsbare patiënten (n=23) die de 9 inductiekuren voltooiden, zijn inmiddels geëvalueerd in een geplande interim-analyse. De mediane followup bedroeg 18,9 maanden en 17,9 maanden voor respectievelijk de niet-fitte en kwetsbare patiënten. In de niet-fitte patiëntengroep bedroeg de median… Lees verder »

KEYNOTE LECTURE: EVIL IN AML

19 april 2020

EVI1 komt tot expressie in hematopoïetische stamcellen (HSC’s). Knockoutmuizen die geen EVI1 tot expressie brengen (EVI1–/–) verliezen de repopulatiecapaciteit.1 Daarnaast zijn er verschillende case reports van neonaten waarin een associatie is gevonden tussen beenmergfalen en een microdeletie in… Lees verder »

ZOOMING IN: TWEEVOUDIGE CAR-T-CELLEN

19 april 2020

Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn de CAR-T-cellen uit te rusten met twee fusie-eiwitten; elk gericht tegen een ander tumorantigeen. Op basis van dit principe ontwikkelden Katsarou en collega’s CAR-T-cellen, die voorzien werden van een fusie-eiwit gericht tegen CD38 en een fusie-eiwit gericht tegen BCMA. Daarbij varieerd… Lees verder »

HOVON EDUCATIONAL: MULTIPEL MYELOOM

19 april 2020
SMOLDERING MULTIPEL MYELOOM: BEHANDELEN OF NIET?

Smoldering multipel myeloom (SMM) is een asymptomatische plasmacelproliferatie die een mogelijk voorstadium is van een symptomatisch multipel myeloom (MM). Niet elke SMM manifesteert zich op dezelfde manier en zodoende kan de kans op progressie naar MM verschillen. Elk MM wordt wel degeli… Lees verder »

HOW TO TREAT: DIFFUUS GROOTCELLIG B-CELLYMFOOM

19 april 2020

In de nieuwe richtlijn is er een duidelijke tweesplitsing in de behandeling van laag- en hoogrisicopatiënten. Bij laag risico wordt getracht minder chemotherapie te geven, bij hoogrisicopatiënten wordt daarentegen meer chemotherapie gegeven. Bij ongeveer 10–15% van de DLBCL-patiënten is er sprake van een breuk in het MYC-gen, aangeto… Lees verder »

CD40-STIMULATIE VAN CLL-CELLEN KAN T-CELDYSFUNCTIE HERSTELLEN

19 april 2020

Recentelijk toonde Van Bruggen et al. aan dat de CD8+ T-cellen van CLL-patiënten metabolisch en functioneel beperkt zijn.1 Aanvullend op deze resultaten onderzochten zij ook CD4+ T-cellen. Voor dit onderzoek werden van onbehandelde CLL-patiënten en voor leeftijd gematchte gezonde donoren bloedmonsters afgenomen. CD4+ T-cellen… Lees verder »

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE BEHANDELING VAN ALL BIJ VOLWASSENEN

19 april 2020

Internist-hematoloog dr. Anita Rijneveld van het Erasmus MC bijt het spits af met een voordracht waarin zij de nieuwe opties en aanbevelingen voor de behandeling van ALL op een rijtje zet. Aan de hand van de uitkomsten van de recent afgeronde HOVON-100-studie laat zij zien dat de ziektevrije overleving na een eerstelijnsbehandeling bij vo… Lees verder »

VOORWOORD

19 april 2020

Management van bijwerkingen bij kwetsbare MM-patiënten

5 december 2019

De opkomst van de FLT3- en IDH1/2-remmers bij AML

29 november 2009

Therapeutische drug monitoring binnen de hematologie

29 november 2009

Toepassingen van CAR-T-celtherapie in de dagelijkse praktijk bij DLBCL en ALL

29 november 2009

Mutaties in MYD88: klinische implicaties bij B-cellymfomen

29 november 2009

Veel innovatie in hemofilie behandeling

29 november 2009

Responsmonitoring en mutatieanalyse bij CML

29 november 2009

Management van bijwerkingen en veiligheidsaspecten van CAR-T-celtherapie

29 november 2009

Kanker als metabole ziekte

29 november 2009

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.