CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE

DE KLINISCHE RELEVANTIE VAN MEETBARE RESTZIEKTE NA DOELGERICHTE THERAPIE BIJ CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Dr. Robbert van der Voort

Bij patiënten met chronische lymfatische leukemie kan de diepte van de respons tijdens of na behandeling vastgesteld worden door de bepaling van meetbare restziekte (‘measurable residual disease’, MRD) met flowcytometrie of een moleculaire assay. Bij patiënten die behandeld worden met chemo- of chemo-immunotherapie correleert de MRD met de progressievrije en regelmatig ook algehele overleving en wordt dan ook gezien als een korte termijnsurrogaat voor de uitkomst op de langere termijn. Tijdens of na doelgerichte therapie met BTK- en/of BCL2-remmers is dit echter niet altijd het geval en lijkt de correlatie tussen MRD en overleving vooral afhankelijk te zijn van het werkingsmechanisme van de gegeven middelen.

Lees verder

LANGETERMIJN OVERLEVINGSVOORDEEL BIJ CLL NA COMBINATIES MET VENETOCLAX VAN VASTE BEHANDELDUUR

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Drs. M. Huijsmans , Drs. P. van Rijn

De algehele overleving van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) is in de afgelopen jaren voortdurend verbeterd als gevolg van belangrijke vorderingen in de behandeling van de ziekte. Venetoclax is een krachtige en selectieve remmer van het BCL2-eiwit, een anti-aptoptotisch eiwit dat in CLL-cellen overmatig tot expressie komt en daarmee een belangrijke therapeutische target is. Het bijzondere van venetoclax is dat het een vaste behandelduur mogelijk maakt van 12 maanden in de eerstelijnssetting en 24 maanden in de recidief/refractaire setting. In beide situaties is venetoclax met vaste duur in verschillende combinaties nader onderzocht in twee langlopende klinische studies (CLL13 en MURANO). De resultaten daarvan werden dit jaar tijdens het EHA-congres gepresenteerd door respectievelijk dr. Othman Al-Sawaf (Universiteitsziekenhuis van Keulen, Duitsland) en prof. dr. Arnon Kater (Amsterdam UMC, locatie AMC).1,2 Uit beide studies kwam naar voren dat de onderzochte combinaties met venetoclax met een vaste behandelduur ook op lange termijn effectief zijn bij CLL.

Lees verder

EFFECTIVITEIT, BIJWERKINGEN EN KWALITEIT VAN LEVEN MET ZANUBRUTINIB VERSUS IBRUTINIB BIJ R/R CLL/SLL

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

dr. W. Nanhoe

Patiënten met chronisch lymfatische leukemie (CLL) of kleincellig lymfocytair lymfoom (‘small lymphocytic lymphoma’, SLL) hebben vaak te maken met opeenvolgende recidieven. Alhoewel de eerstegeneratie remmer van Bruton’s tyrosinekinase (BTK) ibrutinib behoort tot de standaard behandelopties, kunnen de bekende bijwerkingen (zoals atriumfibrilleren en -flutter en neutropenie) het gebruik van ibrutinib in de weg staan.1–3 Zanubrutinib* is een volgende generatie BTK-remmer met een hoge kinaseselectiviteit. In de gerandomiseerde fase III-studie ALPINE werd zanubrutinib ‘head-to-head’ vergeleken met ibrutinib voor de behandeling van recidief/refractair (R/R) CLL/SLL.4 Vorig jaar zijn de finale resultaten van deze studie gepresenteerd tijdens ASH 2022 en gelijktijdig gepubliceerd.4 Dit jaar werden ook de resultaten met betrekking tot patiëntgerapporteerde uitkomsten binnen de ALPINE-studie gepubliceerd.5

Lees verder