Articles

HOVON 164 (TIGERR-HL): toevoegen van een checkpointremmer aan de behandeling van gerecidiveerd hodgkinlymfoom om hoge dosis chemotherapie te kunnen weglaten

NTVH - jaargang 20, nummer 6, september 2023

dr. S.H. Tonino , dr. W.J. Plattel , prof. dr. M.J. Kersten

SAMENVATTING

De standaardbehandeling voor patiënten met recidiverend/refractair klassiek hodgkinlymfoom (R/R HL) die reageren op reïnductiechemotherapie is BEAM-chemotherapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie (ASCT). BEAM resulteert echter in een aanzienlijk late toxiciteit, terwijl de toegevoegde waarde ervan onduidelijk is bij patiënten die al een volledige metabole respons (mCR) hebben na salvage-therapie. De toevoeging van checkpointremmers (CPI) aan behandelingsregimes voor HL heeft de effectiviteit van reïnductiebehandeling bij R/R HL sterk verbeterd. Op basis van vroege resultaten van studies met dergelijke combinaties verwachten we dat BEAM/ASCT kan worden vervangen door consolidatietherapie met de CPI tislelizumab bij patiënten die een mCR bereiken na een gecombineerde reïnductiebehandeling op basis van tislelizumab, gemcitabine en cisplatine. Het weglaten van BEAM zal waarschijnlijk vroege en late aan de behandeling gerelateerde morbiditeit verminderen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:292–4)

Lees verder

HOVON 153: verbetering van de effectiviteit van behandeling voor patiënten met een recidief of refractair agressief non-hodgkinlymfoom die niet in aanmerking komen voor hoge dosis chemotherapie, door toevoeging van nivolumab aan gemcitabine, oxaliplatine en rituximab (in geval van B-cellymfoom): de NIVEAU-studie

NTVH - 2020, nummer 8, december 2020

dr. S.H. Tonino

SAMENVATTING

Een recidief van zowel het agressieve B-cellymfoom als het perifeer T-cellymfoom (PTLC) heeft een zeer slechte prognose, vooral bij patiënten die niet in aanmerking komen voor hoge dosis chemotherapie en autologe stamceltransplantatie (auto-SCT). Toevoeging van de ‘checkpoint’-remmer nivolumab kan de werkzaamheid van conventionele chemotherapie verhogen. Daarom test de HOVON 153-studie (NIVEAU) de waarde van het toevoegen van nivolumab aan het chemotherapieregime (rituximab)-gemcitabine-oxaliplatine (R-GemOx).

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:364-6)

Lees verder

Auto-immuuncytopenieën bij patiënten met chronische lymfatische leukemie: een beknopt overzicht met aanbevelingen voor de praktijk

NTVH - 2019, nummer 7, october 2019

drs. T.R. de Back , prof. dr. A.P. Kater , dr. S.H. Tonino

SAMENVATTING

Chronische lymfatische leukemie (CLL) wordt vaak gecompliceerd door cytopenieën, hetzij door beenmerginfiltratie, dan wel door auto-immuniteit. De morbiditeit als gevolg van auto-immuuncytopenieën (AIC) kan aanzienlijk zijn. Bovendien neemt het infectierisico toe en kunnen reeds bestaande infecties ontsporen als gevolg van immuunsuppressieve medicatie. Pathofysiologisch blijken CLL-cellen te fungeren als antigeen-presenterende cellen (APC’s) en gezonde B-cellen te stimuleren tot auto-antilichaamproductie, in een milieu van gebrekkige immuunsurveillance door T-cellen. Auto-immuuncytopenieën moeten worden onderscheiden van cytopenieën als gevolg van beenmerginfiltratie vanwege de therapeutische en prognostische consequenties. Nieuwe ‘targeted therapies’ laten veelbelovende effectiviteit zien en lijken veilig te zijn in de behandeling van CLL, gecompliceerd door AIC.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:321–8)

Lees verder

Nieuwe Nederlandse richtlijn ‘Folliculair lymfoom’: een bekopte samenvatting voor de dagelijkse praktijk

NTVH - 2018, nummer 4, june 2018

dr. S.H. Tonino , dr. M.J. Wondergem , drs. W. Stevens , dr. W. Deenik , drs. J.J. Wegman , prof. dr. M.J. Kersten

SAMENVATTING

Recentelijk is de richtlijn ‘Folliculair lymfoom 2017’ geautoriseerd. Het folliculair lymfoom (FL) is een relatief zeldzame ziekte en de schaarste aan onderzoeksgegevens heeft ertoe geleid dat het beleid ten aanzien van diagnostiek en behandeling van het FL in Nederland per ziekenhuis kan verschillen. Deze richtlijn werd geïnitieerd vanuit de HOVON-lymfoomwerkgroep met als doel tot een meer uniform beleid in Nederland te komen met betrekking tot diagnostiek en behandeling van het FL. Bij het tot stand komen van de richtlijn zijn afgevaardigden van verschillende specialismen betrokken geweest. De meeste aanbevelingen zullen niet direct tot een belangrijke wijziging in de dagelijkse praktijk leiden. Wel wordt de plaats van enkele nieuwe, recent beschikbaar gekomen middelen in de behandeling gedefinieerd. Ook wordt de rol van de FDG-PET-scan in de diagnostiek en responsevaluatie bediscussieerd.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:167–76)

Lees verder

CLL, CMV en het immuunsysteem: een gecompliceerde ‘ménage-à-trois’

NTVH - 2012, nummer 6, september 2012

dr. S.H. Tonino

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:239–40)

Lees verder

Aangrijpingspunten voor de behandeling van chemotherapieresistente chronische lymfatische leukemie

NTVH - 2012, nummer 2, march 2012

dr. S.H. Tonino

Samenvatting

Op 22 december 2011 promoveerde mw. drs. S.H. Tonino aan de Universiteit van Amsterdam op het onderzoek beschreven in het proefschrift ‘Aangrijpingspunten voor de behandeling van chemotherapieresistente chronische lymfatische leukemie’ onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. M.H.J. van Oers en co-promotoren dhr. dr. A.P. Kater en dhr. dr. E. Eldering. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:86–8)

Lees verder