CD19-gerichte chimere antigeenreceptor (CD19-CAR) T-celtherapie heeft een significante werkzaamheid aangetoond voor recidiverende of refractaire (R/R) B-celmaligniteiten. Toch kunnen CD19-CAR T-cellen bij de meeste patiënten geen duurzame langdurige respons opwekken. Een tweede infusie van CD19-CAR T-cellen (CART2) wordt daarom overwogen als een mogelijke methode om de uitkomsten te verbeteren.

In een nieuwe studie zijn de gegevens geanalyseerd van 44 patiënten met R/R B-celmaligniteiten (acute lymfatische leukemie [ALL], n = 14; chronische lymfatische leukemie [CLL], n = 9; non-Hogdkin lymfoom [NHL], n = 21). Deze patiënten ontvingen CART2 tijdens een fase I/II-studie. Ondanks een dosisverhoging van CART2 bij 82% van de patiënten was er een lage incidentie van ernstige toxiciteit te zien na CART2; bij 9% ontstond graad ≥3 cytokine 'release syndrome'  en bij 11% graad ≥3 neurotoxiciteit. Na CART2 werd een volledige respons bereikt bij 22% van CLL-, 19% van NHL- en 21% van de ALL-patiënten. De mediane responsduur na CART2 bij CLL-, NHL- en ALL-patiënten was respectievelijk 33, 6 en 4 maanden.

Hogere respons en langere overleving

Toevoeging van fludarabine aan de op cyclofosfamidegebaseerde lymfodepletie vóór CART1 en een verhoging van de CART2-dosis vergeleken met CART1 waren onafhankelijk geassocieerd met hogere algehele responspercentages en langere progressievrije overleving na CART2. Verder werd een langdurige CAR T-celpersistentie geobserveerd na CART2 bij patiënten die Cy-Flu lymfodepletie ontvingen vóór CART1 en een hogere CART2 ontvingen dan de CART1-dosis.

De identificatie van 2 aanpasbare factoren die onafhankelijk geassocieerd bleken te zijn met verbeterde resultaten suggereert aanknopingspunten om CAR T-celtherapieresponsen te verbeteren. Deze resultaten hebben mogelijk implicaties voor onderzoeken met nieuwe CAR T-strategieën na het falen van eerdere CAR T-cel-immuuntherapieën.

 

Referentie

Gauthier J, Bezerra ED, Hirayama AV et al. Factors associated with outcomes after a second CD19-targeted CAR T-cell infusion for refractory B cell malignancies. Blood. 2020 Sep23;blood.2020006770. doi: 10.1182/blood.2020006770.