Patiënten met Philadelphia-chromosoompositieve (Ph+) acute lymfocytische leukemie (ALL) blijken superieure uitkomsten te vertonen wanneer zij complete moleculaire remissie (CMR) bereiken tijdens behandeling. Behandelingen met de tyrosinekinaseremmer (TKI) ponatinib en het monoklonale antilichaam blinatumomab bleken eerder te zorgen voor hoge percentages CMR bij Ph+ ALL-patiënten. In een fase II-studie van dr. Short et al. werd gekeken of de combinatie van deze twee therapieën leidde tot duurzame responsen en de behoefte aan een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (AHSCT) zou kunnen verminderen.

Combinatie blinatumomab en ponatinib bij ALL

In de studie werden 28 Ph+ ALL-patiënten opgenomen, waarvan 19 nieuw gediagnosticeerd en 9 recidiverend of refractair (R/R). Deze patiënten ontvingen tot 5 cycli blinatumomab in de vorm van continue infusie en tijdens cycli 1 dagelijks 30 mg ponatinib. Wanneer CMR was bereikt, werd de ponatinibdosis verlaagt naar dagelijks 15 mg. Na voltooien van de blinatumomabbehandeling werd de ponatinibbehandeling nog voortgezet voor minstens 5 jaar bij patiënten die een respons ontwikkelden. Het primaire eindpunt voor nieuw gediagnosticeerde patiënten was CMR-percentage en voor R/R ALL-patiënten het algehele responspercentage (‘overall response rate’, ORR).

Hoge algehele respons en CMR

Tijdens de combinatiebehandeling van ponatinib en blinatumomab werd een ORR gezien van 95%, waarbij 100% van de nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL-patiënten een respons bereikte en 88% van de R/R Ph+ ALL-patiënten. Binnen de patiënten die een respons bereikten, werd CMR behaald door 87% van de nieuw gediagnosticeerde patiënten en 88% van de R/R patiënten. Hierbij was de mediane tijd tot het bereiken van CMR 1 maand (tussen 1 en 13 maanden). Na de combinatiebehandeling onderging geen van de nieuw gediagnosticeerde ALL-patiënten een AHSCT. Bij de recidiverende/refractaire patiënten onderging 44% AHSCT na de combinatiebehandeling.

Verder was de 1-jaars algehele overleving (‘overall survival’, OS) 94% na een mediane follow-up van 14 maanden. De eventvrije overleving (EFS) was 81%. Geen van de nieuw gediagnosticeerde patiënten recidiveerden en bovendien overleed niemand. Daarnaast was het bijwerkingenprofiel gunstig met weinig bijwerkingen van graad 3 of hoger, waardoor geen van de patiënten de behandeling stopzetten wegens toxiciteit.

Combineren ponatinib en blinatumomab leidt tot gunstige uitkomsten

De onderzoekers concluderen uit deze resultaten dat de combinatie van ponatinib en blinatumomab veelbelovende zijn voor Ph+ ALL-patiënten. Bij deze combinatie worden hoge CMR-percentages gezien met duurzame responsen. Ook behoefden geen van de nieuw gediagnosticeerde patiënten hierna een stamceltransplantatie.

Referentie

Short NJ, Kantarjian, Konopleva M, et al. Combination of ponatinib and blinatumomab in Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: Early results from a phase II study. Journal of Clinical Oncoly 2021;39_suppl 15; abstract 7001.