T-GemOx lijkt effectief bij recidief/refractair klassiek hodgkinlymfoom

december 2023 Hematotrials Diede Smeets

Klassiek hodgkinlymfoom (cHL) wordt over het algemeen behandeld met combinatiechemotherapieën met of zonder radiotherapie. Hoewel dit type behandeling veelal tot genezing leidt, ontstaat bij 10-25% van de patiënten refractaire ziekte of een recidief nadat remissie is bereikt.1 Het is tot op heden uitdagend gebleken om een effectief behandelingsregime te ontwerpen voor recidief of refractair klassiek hodgkinlymfoom (R/R cHL). Recentelijk zijn de resultaten gepubliceerd van een fase II-studie naar de werkzaamheid en veiligheid van een combinatiebehandeling bestaande uit tislelizumab, gemcitabine en oxaliplatine (T-GemOx) bij R/R cHL.2

R/R cHL lijkt te worden veroorzaakt door immuundisfunctie, waarbij een verandering in chromosoom 9p24.1 uiteindelijk leidt tot de uitputting van T-cellen. Hierdoor zijn de tumorcellen in staat om het immuunsysteem effectief te vermijden. Tislelizumab is een monoklonaal antilichaam dat PD-1 remt en zo voorkomt dat T-cellen afgebroken worden in het lichaam.

Studieopzet

In deze prospectieve, open-label, multicentrische fase II-studie werden R/R cHL-patiënten behandeld met 6-8 cycli (intervallen van 21 dagen) T-GemOx waarna een onderhoudensbehandeling met tislelizumab voor 2 jaar. De primaire uitkomstmaat was het beste complete remissiepercentage.

Resultaten

In totaal werden 30 patiënten geïncludeerd en behandeld met de inductietherapie. Het beste algehele responspercentage en compleet remissiepercentage waren respectievelijk 100% (95%-BI: 88,4-100) en 96,7% (95%-BI: 82,8-99,9). De mediane follow-upduur na aanvang van de T-GemOx-behandeling was 15,8 maanden. De 12-maandse progressievrije overleving zonder autologe stamceltransplantatie was 96% (95%-BI: 74,8-99,4). Gedurende de studieperiode werden 122 bijwerkingen gerapporteerd, waarvan 93,4% van graad 1 of 2. De meest voorkomende bijwerkingen van graad 2 of 4 waren trombocytopenie (10%) en anemie (6,7%).

Conclusie

Volgens de onderzoekers tonen de resultaten van deze prospectieve, open-label, multicentrische fase II-studie aan dat T-GemOx veelbelovende antitumor-activiteit vertoont en gepaard gaat met en hanteerbaar bijwerkingenprofiel bij R/R cHL. In Nederland wordt op dit moment de HOVON 164 (TIGERR-HL) fase II-studie uitgevoerd, waarin wordt onderzocht welk effect een behandeling bestaande uit tislelizumab plus gemcitabine en cisplatine heeft bij R/R cHL.3

Referenties

  1. Brice P, de Kerviler E, Friedberg JW. Classical Hodgkin lymphoma. Lancet 2021;398:1518-27.
  2. Ding K, Liu H, Ma J, et al. Tislelizumab with gemcitabine and oxaliplatin in patients with relapsed or refractory classic Hodgkin lymphoma: a multicenter phase II trial. Haematologica 2023;108:2146-54.
  3. HOVON HO164 HL. Te raadplegen via: https://hovon.nl/en/trials/ho164.