Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een 63-jarige vrouw komt op de polikliniek Hematologie. Zij is onder behandeling wegens een diffuus grootcellig B-cellymfoom, stadium IV, ABC-subtype, geen Myc-translocatie. Hiervoor zal ze worden behandeld met zes kuren R-CHOP, gevolgd door twee keer rituximab. De interim-CT toonde radiologisch complete remissie na drie cycli. Vier jaar geleden is een halskliermetastase vastgesteld van een plaveiselcelcarcinoom vanuit een onbekende primaire tumor, waarvoor klierdissectie en radiotherapie heeft plaatsgevonden. Op dit moment heeft patiënte reeds zes kuren R-CHOP gehad en eenmaal een gift rituximab. Een week na deze gift rituximab bezoekt zij het spreekuur vanwege huiduitslag ter plaatse van de buik, heup en linkerbil, die in enkele dagen is ontstaan (zie Figuur 1).

FIGUUR 1. Foto van de huidafwijkingen.
FIGUUR 1. Foto van de huidafwijkingen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:82–3)