‘Een mooie samenwerking tussen de hematoloog, de dagbehandeling en de apotheek’

In 2023 kregen volgens de Nationale Kankerregistratie (NKR) 1465 patiënten in Nederland de diagnose multipel myeloom.1 Dat aantal stijgt elk jaar: in 2022 ging het nog om 1406 diagnoses. In 1990 waren er nog geen 700 mensen met de diagnose. De ziekte omvat zo’n 10 procent van alle nieuwe patiënten met kanker in het bloed, beenmerg of lymfeklieren. In Zuid-Holland gaat het om 326 nieuwe patiënten waarvan het HagaZiekenhuis een deel behandelt. Patiënten met multipel myeloom krijgen een behandeling met combinaties van medicijnen, waaronder medicijnen – in de vorm van subcutane injecties, naast pillen en soms intraveneuze medicatie, afhankelijk van het stadium van de ziekte en hun behandeling. Voor wat betreft de behandeling met daratumumab, een van de medicamenten die subcutaan wordt toegediend, geldt een complex toedienschema (met eerst eens per week, dan eens per 2 weken en vervolgens 4-wekelijks medicatie tot de ziekte progressief is).

Onlangs is een nieuw waardegedreven Zorgpad Multipel Myeloom in werking getreden, waaraan gewerkt is door hematologen en andere medisch specialisten, ziekenhuisapothekers en ICT-afdelingen samen met patiënten, de cliëntenraad en Hematon, de patiëntenorganisatie voor mensen met bloed en/of lymfklierkanker, hun naasten en stamcelgetransplanteerden.

Een belangrijk onderdeel van dit waardegedreven zorgpad is sinds februari van dit jaar in gang gezet. Geselecteerde patiënten met multipel myeloom kunnen hun subcutane medicatie nu ook thuis zelf toedienen. Reden voor een gesprek met hematoloog dr. Paula Ypma, ziekenhuisapotheker Annemieke Grootswagers en apotheker Jesper van Breeschoten.

Paula Ypma (PY) is hematoloog in het HagaZiekenhuis, met multipel myeloom als specialisatie. Het HagaZiekenhuis is een van de 4 topklinische ziekenhuizen waar autologe stamceltransplantaties plaatsvinden onder andere bij multipel myeloom patiënten én behandelcentrum voor multipel myeloom.