Samenvatting

Brentuximab vedotin (BV; Adcetris®) is een recent ontwikkeld, veelbelovend antilichaam-cytostaticumconjugaat, specifiek gericht tegen de CD30-positieve maligne Reed-Sternberg (RS)-cellen van het hodgkinlymfoom (HL). Het anti-CD30-antilichaam gekoppeld aan monomethyl-auristatin-E wordt door de RS-cel geïnternaliseerd, in het lysosoom gekliefd, waarna het cytostaticum (antitubuline-agens) de cel doodt. Gegevens uit fase I/II-studies van monotherapie bij uitgebreid voorbehandelde of refractaire HL-patiënten lieten een indrukwekkend responspercentage zien, dat wil zeggen 74%, waarvan 34% complete remissie en 40% partiële remissie. Bij vrijwel alle patiënten (94%) werd tumorlastreductie waargenomen. Geringe beenmergtoxiciteit en perifere sensibele neuropathie zijn de belangrijkste (passagiaire) bijwerkingen. Er is dus sprake van een hoge therapeutische index. Thans zijn studies in gang gezet of in voorbereiding BV te combineren met bestaande chemotherapieregimes, zowel in de eerste als in de tweede lijn met enerzijds het doel om de toxiciteit van de regimes te verminderen door cytostatica te vervangen door BV, uiteraard met behoud van de uitstekende behandelingsresultaten, en anderzijds – bij recidiefpatiënten – om hogere responspercentages te forceren, een langere responsduur en, zo mogelijk, een hogere kans op genezing.
(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:124–9)