Hyper-CVAD gevolgd door blinatumomab voor nieuw-gediagnosticeerde Ph- B-ALL

april 2023 Hematotrials Diede Smeets

Dit artikel is onderdeel van de Editor’s Pick acute lymfatische leukemie (ALL) maart 2023, bestaande uit een selectie van klinisch relevante literatuur omtrent ALL van de laatste jaren. Deze selectie werd gemaakt door de NTVH-literatuurcommissie.
Bekijk hier de gehele selectie.

Blinatumomab is effectief als behandeling van recidief/refractair B-ALL en resulteert in hoge percentages MRD-negativiteit. In de huidige studie werd onderzocht of de uitkomsten bij B-ALL verbetert kunnen worden door blinatumomab in te zetten als consolidatietherapie in de eerste behandelingslijn.

De enkelarms fase II-studie werd uitgevoerd bij patiënten van ≥14 jaar met bevestigde, nieuw-gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-negatieve (Ph) B-ALL. De studiedeelnemers ondergingen vier cycli intensieve chemotherapie (hyper-CVAD), gevolgd door vier cycli consolidatiebehandeling met blinatumomab. De onderhoudsbehandeling bestond uit vijftien cycli met wisselende blokken van drie cycli van POMP-chemotherapie en één cyclus blinatumomab. Het primaire eindpunt was de recidiefvrije overleving, geëvalueerd binnen de ‘intention-to-treat’-populatie.

Resultaten

In totaal werden 38 patiënten met nieuw-gediagnosticeerd B-ALL behandeld. Deelnemers hadden een mediane leeftijd van 37 jaar. Na een mediane follow-upduur van 37 maanden bleek de 3-jaars recidiefvrije overleving 73% (95%-BI: 56-85). Er ontstonden geen recidieven meer >2 jaar na de behandelingsstart. Bij één patiënt werd cytokinereleasesyndroom van graad 3 vastgesteld en bij 4 patiënten werd een blinatumomab-gerelateerde neurologische bijwerking van graad 3 geobserveerd. De meeste niet-hematologische bijwerkingen van graad 3/4 waren infecties, die bij 37% van de patiënten plaatsvonden tijdens de inductiefase en bij 71% van de patiënten tijdens de consolidatiefase. De behandeling werd stopgezet bij één patiënt vanwege behandelingsgerelateerde neurotoxiciteit. Er vonden twee sterfgevallen plaats veroorzaakt door een infectie en één door respiratoir falen. Deze overlijdens waren niet gerelateerd aan de behandeling.

Conclusie

Eerstelijns chemotherapie gevolgd door blinatumomab resulteerde hiermee in gunstige langetermijnoverlevingsuitkomsten. Voorgaande aan inzet in de klinische praktijk moet de inzetbaarheid van blinatumomab bij patiënten met Ph-negatieve B-ALL eerst verder onderzocht worden met behulp van gerandomiseerde studies.

Referentie

Jabbour E, Short NJ, Jain N, et al. Hyper-CVAD and sequential blinatumomab for newly diagnosed Philadelphia chromosome-negative B-cell acute lymphocytic leukaemia: a single-arm, single-centre, phase 2 trial. Lancet Haematol 2022;9:e878-85.