Blinatumomab gevolgd door POMP-onderhoudsbehandeling bij oudere patiënten met nieuw-gediagnosticeerde Ph- B-ALL

april 2023 Hematotrials Diede Smeets

Dit artikel is onderdeel van de Editor’s Pick acute lymfatische leukemie (ALL) maart 2023, bestaande uit een selectie van klinisch relevante literatuur omtrent ALL van de laatste jaren. Deze selectie werd gemaakt door de NTVH-literatuurcommissie.
Bekijk hier de gehele selectie.

De uitkomsten van chemotherapie bij oudere patiënten met Ph-negatieve (Ph) B-ALL zijn erg ongunstig. In de SWOG 1318-studie is blinatumomab als inductie- en consolidatietherapie gevolgd door POMP-onderhoudschemotherapie onderzocht bij deze patiëntenpopulatie.

Om in aanmerking te komen voor inclusie moesten patiënten ≥65 jaar met nieuw-gediagnosticeerde Ph B-ALL zijn. De geïncludeerde patiënten ontvingen blinatumomab als inductietherapie voor 1-2 cycli, tot een complete respons bereikt werd, al dan niet met incompleet hematologisch herstel.  Vervolgens ontvingen de patiënten 3 cycli blinatumomab als consolidatietherapie, gevolgd door 18 maanden POMP-onderhoudschemotherapie. Daarnaast werden 8 doses intrathecale methotrexaat toegediend als profylaxe voor het centraal zenuwstelsel.

Resultaten

In totaal werden 29 patiënten geïncludeerd, met een mediane leeftijd van 75 jaar en een mediane blastentelling in het beenmerg bij diagnose van 87%. Het cytogene risico was slecht bij 10 patiënten (34%) en 5 van 14 geteste patiënten (36%) hadden een Ph-achtige ALL-gensignatuur. Een complete respons werd bereikt door 19 patiënten (66%). De 3-jaars ziektevrije overleving en algehele overleving waren respectievelijk 36% (95%-BI: 15-57) en 37% (95%-BI: 20-55).

Conclusie

Blinatumomab bleek goed verdraagbaar en effectief voor de behandeling van oudere patiënten met nieuw-gediagnosticeerd Ph-negatieve B-ALL, inclusief patiënten met een ongunstig cytogeen risico. De 3-jaars ziektevrije en algehele overlevingsresultaten suggereren een positief effect van deze behandelingscombinatie. De onderzoekers adviseren deze aanpak verder te onderzoeken.

Referentie

Advani AS, Moseley A, O’Dwyer KM, et al. SWOG 1318: A phase II trial of blinatumomab followed by POMP maintenance in older patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome-negative B-cell acute lymphoblastic leukemia. J Clin Oncol 2022;40:1574-82.