Minimale restziekte ('minimal residual disease', MRD)-diagnostiek na inductietherapie is een van de sterkste prognostische factoren bij kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL). MRD-gerichte intensivering van de behandeling verbetert de overleving. Er is echter nog weinig bekend over de effecten van erfelijke genetische varianten op de variabiliteit in MRD tussen patiënten. In een nieuwe studie gepubliceerd in the Journal of National Cancer Institute is gekeken naar de rol van specifieke genetische varianten op de effectiviteit van de behandeling en het risico op een recidief.

Dr. Zhang en collega's voerden een genoombrede ('genome wide') associatiestudie (GWAS) uit met 2.595 kinderen met hoogrisico ALL. Hierbij werd gekeken naar de associatie tussen genotypes en de MRD-niveaus aan het eind van de inductie, waarbij 863.370 enkel-nucleotide polymorfismen ('single nucleotide polymorphisms', SNP’s) werden onderzocht. De meest veelbelovende varianten werden verder onderzocht in een validatiecohort met 491 patiënten. De onafhankelijke prognostische waarde van de SNP’s werd vastgesteld met behulp van multivariabele analyses.

GATA3-locus

Met behulp van de GWAS werd een significante associatie gevonden bij het GATA3-locus (rs3824662, odds ratio [OR] = 1,58; 95%-betrouwbaarheidsinterval [BI]: 1,35-1,84; p=1,15×10-8 als een dichotome variabele). Deze associatie werd gerepliceerd in het validatiecohort (p=0,003, MRD als een dichotome variabele). Het rs3824662-risico-allel voorspelde onafhankelijk ALL-recidief na correctie voor leeftijd, het aantal witte bloedcellen en de leukemie-DNA-index (p=0,04 en 0,007 in respectievelijk het originele en validatiecohort). Dit risicoallel bleef een prognostische waarde hebben wanneer de analyse beperkt werd tot MRD-negatieve patiënten (p=0,04 en p=0,03 voor respectievelijk het originele en validatiecohort).

Concluderend kan gesteld worden dat de GATA3-variant rs3824662 een sterke invloed heeft op de ALL-respons op inductietherapie en geassocieerd is met recidief. Dit werk benadrukt het potentiële nut van genetisch onderzoek bij het vooraf vaststellen van de risicostratificatie in ALL.

 

Referentie

Zhang H, Pak-Yin Liu A, Devidas M et al. Association of GATA3 polymorphisms with minimal residual disease and relapse risk in childhood acute lymphoblastic leukemia. J Natl Cancer Inst. 2020 Sep 7;djaa138. doi: 10.1093/jnci/djaa138.