Dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4; ook bekend als CD26), een transmembraanreceptor die tot expressie wordt gebracht op T-cellen, heeft een co-stimulerende functie bij het activeren van T-cellen. In een muismodel voorkwam de inhibitie van CD26 de ontwikkeling van 'graft-versus-host disease' (GVHD). De graft-versus-tumor-effecten konden echter niet worden voorkomen. Of deze DPP-remming ook effect heeft op mensen, was tot dusver nog onbekend. In een nieuwe studie, gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, is gekeken of remming van DPP-4 met sitagliptine acute GVHD kon voorkomen bij patiënten die allogene stamceltransplantatie ondergingen.

Fase II klinisch onderzoek werd uitgevoerd om te testen of sitagliptine plus tacrolimus en sirolimus de incidentie van graad II tot IV acute GVHD zou verminderen van 30% tot niet meer dan 15% op dag 100. Patiënten kregen myelo-ablatieve conditionering gevolgd door gemobiliseerde perifere bloedstamceltransplantaties. Sitagliptine werd oraal toegediend in een dosis van 600 mg om de 12 uur, beginnend op de dag vóór transplantatie tot dag 14 na transplantatie.

Optreden acute graft-versus-host-disease

In totaal kregen 36 geëvalueerde patiënten (mediane leeftijd 46 jaar) transplantaties van gematchte verwante of niet-verwante donoren. Acute GVHD trad op bij 2 van de 36 patiënten op dag 100; de incidentie van graad II tot IV GVHD was 5% (95%-BI: 1 tot 16), en de incidentie van graad III of IV GVHD was 3% (95%-BI: 0 tot 12). Na een jaar follow-up was geen mortaliteit zonder recidieven gezien. De cumulatieve incidentie van recidief en chronische GVHD na een jaar was respectievelijk 26% (95%-BI: 13 tot 41) en 37% (95%-BI: 22 tot 53). GVHD-vrije, terugvalvrije overleving was 46% (95%-BI: 29 tot 62) na een jaar. De toxische effecten waren vergelijkbaar met die bij patiënten die een allogene stamceltransplantatie ondergingen.

Concluderend kan gesteld worden dat in deze niet-gerandomiseerde studie sitagliptine in combinatie met tacrolimus en sirolimus resulteerde in een lage incidentie van graad II tot IV acute GVHD op dag 100 na myelo-ablatieve allogene hematopoiëtische stamceltransplantatie. Toekomstig onderzoek is echter nodig deze resultaten te bevestigen in een grotere, multicenter gerandomiseerde studie.

Referentie

Farag SS, Zaid MA, Schwartz JE et al. Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibition for Prophylaxis of Acute Graft-versus-Host Disease. N Engl J Med. 2021 Jan 7;384(1):11-19.