Zanubrutinib als behandeling voor chronische lymfatische leukemie vergoed uit basispakket

december 2023 Farmanieuws Willem Van Altena

Het geneesmiddel zanubrutinib (op de markt gebracht door BeiGene onder de naam Brukinsa®) is in Nederland goedgekeurd als behandeling voor een groep volwassen patiënten met  chronische lymfatische leukemie. Zanubrutinib is een zogeheten Bruton’s -tyrosinekinaseremmer (BTK-remmer), en komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de basiszorg bij patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) bij de volgende indicaties:

  • voor de eerstelijnsbehandeling van CLL met aanwezigheid van 17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet geschikt is;
  • en als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met CLL die minstens één eerdere behandeling hebben gehad.

CLL is een langzaam ontwikkelende en ongeneeslijke bloedkanker. De ziekte treft vooral ouderen; de gemiddelde leeftijd bij diagnose is 70 jaar. CLL is de meest voorkomende leukemie onder oudere volwassenen en onder de gediagnosticeerde personen zijn mannen oververtegenwoordigd. De uiting van de ziekte varieert, maar is chronisch van aard, kent een hoog risico op terugkeer en kan de levenskwaliteit van de patiënt sterk negatief beïnvloeden.

Klinische onderzoeken

Het besluit van het ministerie van VWS om zanunrutinib te vergoeden is gebaseerd op positieve resultaten uit twee klinische fase 3-onderzoeken: SEQUOIA (NCT03336333), uitgevoerd met patiënten met niet eerder behandelde CLL, en ALPINE (NCT03734016), uitgevoerd met patiënten met recidief/refractair (R/R) CLL. In deze twee onderzoeken vertoonde zanubrutinib een superieure werkzaamheid ten opzichte van respectievelijk bendamustine plus rituximab (B+R) bij eerstelijnsbehandeling van CLL en ibrutinib bij de behandeling van R/R CLL.

Zanubrutinib is de enige BTK-remmer waarvoor bij R/R CLL superioriteit ten opzichte van ibrutinib is aangetoond, met een door een onafhankelijke beoordelingscommissie vastgesteld responspercentage (overall response rate, ORR) van 80,4% voor zanubrutinib en 72,9% voor ibrutinib (p=0,0264). Bovendien was het percentage patiënten dat na 1 jaar nog steeds een respons vertoonde onder de zanubrutinib-gebruikers 90%, ten opzichte van 78% onder de ibrutinib-gebruikers. De bijwerkingen die bij de twee onderzoeken werden waargenomen, waren in lijn met het algehele veiligheidsprofiel van zanubrutinib en liet vergeleken met Ibrutinib in het ALPINE-onderzoek minder stopzettingen van de behandeling zien als gevolg van ongewenste voorvallen, en eveneens minder cardiale voorvallen, waaronder lagere percentages atriumfibrilleren/flutter. De zanubrutinib behandelarm liet vergeleken met ibrutinib hogere percentages neutropenie en hypertensie zien. Na het indienen van de aanvraag voor de indicatie-uitbreiding maakte BeiGene positieve resultaten bekend van de definitieve PFS-analyse voor zanubrutinib in het rechtstreeks vergelijkende onderzoek ALPINE2.

Over chronische lymfatische leukemie (CLL)

CLL is een langzaam ontwikkelende, levensbedreigende en ongeneeslijke vorm van kanker bij volwassenen. CLL is een maligniteit van rijpe B-cellen waarbij in het beenmerg ontstane afwijkende, leukemische B-lymfocyten (een bepaald soort witte bloedcellen) zich in het perifere bloed, beenmerg en lymfeweefsel gaan ophopen.4,5,6 CLL is een van de meest voorkomende vormen van leukemie; bij ongeveer een kwart van de nieuwe leukemiegevallen gaat het om CLL.5 De incidentie van CLL in Europa wordt geschat op 4,92/100.000 personen per jaar. In Nederland werd tussen 2010 en 2020 jaarlijks bij 1.074 patiënten de nieuwe diagnose CLL of SLL gesteld (6,31 gevallen per 100.000 inwoners).

Zanubrutinib

Zanubrutinib is een kleine-molecuulremmer van Bruton’s-tyrosinekinase (BTK), ontdekt door wetenschappers van BeiGene. Het wordt momenteel wereldwijd in een breed klinisch programma geëvalueerd als monotherapie en in combinatie met andere therapieën voor de behandeling van verschillende soorten B-celmaligniteiten. Doordat er voortdurend nieuwe BTK wordt gesynthetiseerd, is zanubrutinib specifiek ontworpen om volledige en aanhoudende remming van het BTK-eiwit te bewerkstelligen door de biologische beschikbaarheid, halfwaardetijd en selectiviteit te optimaliseren. Met een gedifferentieerde farmacokinetiek in vergelijking met andere goedgekeurde BTK-remmers, is aangetoond dat Brukinsa de proliferatie van kwaadaardige B-cellen remt in een aantal ziekte-relevante weefsels.

Referenties

Persbericht Zorginstituut Nederland

Lees meer over de SEQUOIA studie op ClinicalTrials.gov

Lees meer over de ALPINE2 studie op ClinicalTrials.gov

Bezoek ook de website van BeiGene op www.beigene.nl