TERUGBLIK ALV 2021 EN RICHTLIJNENWORKSHOP

maart 2021 NVvH Van de redactie

Op vrijdag 22 januari j.l. vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) plaats. Deze werd voor het eerst helemaal digitaal via Zoom georganiseerd.

In de vergadering werden de jaarstukken van de vereniging besproken, te weten het jaarverslag – in een vernieuwde layout – en het financieel jaarverslag en de begroting 2021. De notulen van de vorige ALV werden vastgesteld. Door de ALV werd het lidmaatschap definitief toegekend aan 40 nieuwe leden van de NVvH. De stemmingen vonden online plaats via de stemfunctie van het systeem.

Vervolgens gaf Karina Meijer informatie over de recent opgerichte werkgroep COVID-19, de NVvH bijdrage aan de RIVM handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerden en de update van de NVvH-HOVON COVID-leidraad. Ook ontvingen de aanwezige leden een update van Nicole Blijlevens over de nieuwe commissie dure geneesmiddelen, over de commissie zorgvernieuwing en innovatie door Lidwine Tick en de herstart van de DOT expertisegroep door Monique Minnema.

Na afloop van de ALV volgde een online richtlijnenworkshop. De deelnemers kregen van drie ervaringsdeskundige collega’s praktische informatie over het schrijven van hematologische richtlijnen. Sanne Tonino gaf uitleg over de procedure, het format en de SORT-systematiek. Esther Jacobs deelde haar ervaringen met het opstellen van de hemochromatoserichtlijn, waarin werd gewerkt met de GRADE-systematiek. Tot slot nam Jeroen Eikenboom de aanwezigen mee in het ontwikkelproces van de hemofilierichtlijn en deelde tips en tricks, zoals het beperken van het aantal uitgangsvragen en werkgroepleden. Hierna was er ruime gelegenheid tot discussie onder leiding van Karina Meijer. De presentaties zijn terug te vinden in een richtlijnen-toolkit op de NVvH-website.