Telomeraseremmer imetelstat laat goede resultaten zien in behandeling myelodysplastisch syndroom

januari 2023 Farmanieuws Willem Van Altena

Farmaceut Geron meldt gunstige resultaten van de fase III-IMerge-studie omtrent de telomeraseremmer imetelstat als behandeling voor patiënten met recidief of refractair myelodysplastisch syndroom (R/R MDS) die niet behandeld kunnen worden met erythropoëtische stimulantia (ESA). Het primaire einddoel van de studie, transfusie-onafhankelijkheid (‘transfusion independence’, TI) voor 8 weken, werd bereikt. Ook het secundaire doel, een TI voor 24 weken, werd behaald. Op basis van deze resultaten verwacht Geron medio dit jaar goedkeuring voor imetelstat aan te kunnen vragen in de Verenigde Staten, en kort daarna ook in Europa.

Volgens de studie blijkt 39,8% van de patiënten die met imetelstat behandeld werden een TI van 8 weken bereikten, wat significant hoger was dan de 15% uit de placeboarm. Bij degenen die een respons vertoonden werd zelfs een mediane duur van TI van bijna een jaar vastgesteld, bij placebo was dat gemiddeld 13 weken.

Een TI voor 24 weken werd bereikt door 28% van de imetelstatgroep, tegenover 3,3% in de placebogroep. Voor deze patiënten werd een mediane duur van TI vastgesteld van 1,5 jaar. Daarnaast meldt Geron klinisch significante resultaten bij meerdere MDS subtypen, zoals ring sideroblast status, hoge en zeer hoge transfusielast, en diverse risico categorieën.

Bij 77,1% van de patienten in de imetelstatgroep werd de behandeling gestaakt, ongeveer evenveel als de 76,3% in de placebogroep. Daarbij waren ernstige bijwerkingen in 16,1% respectievelijk 0% de oorzaak. Hoewel er wel hepatotoxiciteit werd vastgesteld bij patiënten die imetelstat kregen, waren klachten volgens farmaceut Geron van voorbijgaande aard en goed behandelbaar. Daarbij werden geen verhoogde leverwaarden gezien die consistent waren met Hy’s Law noch werd medicijngerelateerde leverschade vastgesteld. Trombocytopenie van graad 3 of 4 deed zich voor bij 61,9% in de behandelarm en 8,5% in de placeboarm. Voor neutropenie lag het cijfer nog iets hoger, op 67,8% respectievelijk 3,4%.

Farmaceut Geron hoopt verdere data uit de IMerge-studie later dit jaar te presenteren, en verwacht dat, bij een gunstig oordeel door de medicijnautoriteiten, imetelstat in de eerste helft van 2024 op de markt kan komen. Dat jaar wordt ook een interimanalyse van een tweede studie met imetelstat verwacht waarbij werking en bijwerkingenprofiel worden onderzocht bij recidief of refractair myelofibrose.

Referentie

Bezoek de website van farmaceut Geron

Meer over de IMerge-studie op Clinicaltrials.org