STEENBERGEN-STIPENDIUM 2020

januari 2021 NVvH Van de redactie

Het Jaap Steenbergen Stipendium wordt jaarlijks door de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) toegekend aan een jonge onderzoeker die het beste hematologische proefschrift heeft geschreven. Dit jaar werden acht proefschriften beoordeeld die in het voorafgaande jaar waren verdedigd. De selectiecommissie, bestaande uit prof. dr. Frank W.G. Leebeek, dr. Harry Koene en dr. Eline Cremers (namens de JNVvH), beoordeelde de proefschriften op basis van kwaliteit, originaliteit, het huidige en toekomstige belang voor het veld en de cohesie.

De commissie kwam tot een unaniem oordeel dat het Stipendium dit jaar wordt toegekend aan dr. Suzanne Fustolo-Gunnink, kinderarts-hematoloog, die promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam onder leiding van prof. dr. FijnvanDraat van het Amsterdam UMC, locatie AMC, prof. dr. Lopriore en prof. dr. Van der Bom van de Universiteit Leiden en dr. Stanworth van de Universiteit van Oxford.

Suzanne heeft tijdens haar promotietraject bij het AMC en Sanquin baanbrekend onderzoek verricht op het gebied van trombocytentransfusies bij premature neonaten. Suzanne wordt door haar promotor omschreven als een excellente promovendus, die zelfstandig werkt en vaak nieuwe ideeën aandraagt, niet alleen voor de opzet en uitvoering, maar ook de analyse van haar resultaten. Daarnaast heeft zij een krachtig analytisch denkvermogen. Suzanne onderzocht de relatie tussen trombocytopenie en ernstige bloedingen bij premature neonaten en het effect van trombocytentransfusie. Allereerst heeft zij een systematische analyse verricht van de beschikbare literatuur over dit onderwerp. Daarna heeft zij in Nederland een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek gecoördineerd naar twee verschillende grenzen voor trombocytentransfusies, in samenwerking met onderzoekers uit Engeland en Ierland. De belangrijkste uitkomst was dat premature neonaten die een transfusie kregen bij een transfusiegrens van 50 × 109/l een hogere kans op bloeding of dood hadden dan de neonaten die een trombocytentransfusie kregen bij een grens van 25 × 109/l. Deze resultaten suggereren dat een verlaging van de transfusiegrens kan leiden tot een vermindering van bloedingen en sterfte bij een aanzienlijk deel van deze prematuur geboren kinderen. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het proefschrift en gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Subanalyses zijn daarna door Suzanne verricht en zij heeft daarbij predictiemodellen voor het ontstaan van bloedingen ontwikkeld die ook zijn opgenomen in het proefschrift en inmiddels zijn gepubliceerd in Blood en Haematologica.

De selectiecommissie motiveert de beslissing tot toekenning met de grote impact dat het proefschrift heeft voor de hematologische zorg en de nieuw verkregen inzichten vanuit het onderzoek. Het proefschrift heeft belangrijke klinische implicaties voor premature neonaten en kan leiden tot aanpassen van wereldwijde richtlijnen.

Suzanne is op 31 januari 2020 ‘cum laude’ gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam en werkt inmiddels als postdoctoral fellow bij Sanquin Research te Amsterdam. In de afgelopen jaren heeft zij het Neonatal Transfusion Network opgezet met inmiddels 100 leden in 30 landen, waarmee zij opnieuw een impuls aan haar onderzoek heeft kunnen geven. Op 21 januari 2021 kreeg Suzanne tijdens het online Dutch Hematology Congres het Jaap Steenbergen Stipendium uitgereikt, bestaande uit een oorkonde en een geldprijs van € 2.000.