prof. dr. J.J. Cornelissen

Artikelen:

Digitale PCR voor bij CML: voorspeller voor behandelingsvrije remissie en andere klinische toepassingen

1 september 2020

INLEIDING

BEHANDELINGSVRIJE REMISSIE

Sinds de komst van de tyrosinekinaseremmer (TKI) in 2001 is de prognose van patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) aanzienlijk verbeterd. Initieel werd gedacht dat levenslange TKI-behandeling noodzakelijk zou zijn om de leukemie onderdrukt te houden, hetgeen helaas vaak gepaard g… Lees verder »

Allogene stamceltransplantatie met navelstrengbloed bij volwassenen: een overzicht

1 maart 2019

INLEIDING

De eerste allogene stamceltransplantatie met navelstrengbloed (‘umbilical cord blood transplantation’; UCBT) werd uitgevoerd in 1988 bij een 5-jarige jongen met fanconianemie. Hierbij werd het navelstrengbloed van zijn HLA-identieke zus gebruikt.1 In de hierop volgende drie decennia heeft navelstrengbloed zich o… Lees verder »

Richtlijn Acute promyelocytenleukemie (APL): richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

1 november 2018

INLEIDING

Acute promyelocytenleukemie (APL) is een aparte entiteit binnen de acute myeloïde leukemiën (AML) die wordt gekenmerkt door de chromosomale translocatie tussen chromosoom 15 en 17 (t(15;17)). Cytomorfologisch typeert APL zich door kenmerkende morfologie van de blasten met zogenoemde ‘takkenbossen’. De variant APL is agra… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018 Deel 3: Stoppen van de behandeling, beleid bij zwangerschap, studies en therapie-aanbevelingen

1 oktober 2018

STOPPEN MET DE BEHANDELING MET TKI’S

Ondanks dat de meest primitieve CML-stamcellen ongevoelig lijken te zijn voor tyrosinekinaseremmers (TKI’s), neemt het aantal patiënten dat een niet-aantoonbaar BCR-ABL-signaal heeft in de loop van de tijd steeds meer toe. In een Australische studie bedroeg het percentage patiënten met een onme… Lees verder »

Richtlijn Acute myeloïde leukemie (AML): richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

1 oktober 2018

WAT IS HET DIAGNOSTISCH TRAJECT VOOR EEN PATIËNT MET VERDENKING OP ACUTE LEUKEMIE?

Bij nieuwe patiënten met een verdenking op acute leukemie dient de diagnose te worden gesteld en dient in kaart te worden gebracht wat het subtype van de leukemie is (volledig classificeren volgens WHO 2016) en daarnaast dient de risicocategorie te word… Lees verder »

Landelijke rapporten hemato-oncologie: van inzicht naar actie

1 oktober 2018

EPIDEMIOLOGIE

De epidemiologie vond haar oorsprong ongeveer 400 jaar voor Christus. Hippocrates van Kos (ongeveer 460–370 v. Chr.) spande zich toen in om de etiologie, het vóórkomen en de uitkomsten van ziekten op een rationele wijze te benaderen, in plaats van uit een bovennatuurlijk perspectief. Dit beschreef hij onder meer in zij… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018 Deel 2: Het belang van responsmijlpalen, monitoring en mutaties en de behandeling van gevorderde CML-fasen

1 september 2018

HET BELANG VAN RESPONSMIJLPALEN EN -MONITORING

RESPONSMIJLPALEN

Voor het beoordelen van het resultaat van de behandeling van CML zijn door de ELN responsmijlpalen gedefinieerd. Deze staan voor de eerstelijnsbehandeling vermeld in Tabel 1. Een optimale respons betekent dat de therapie ongewijzigd kan worden voortgezet. Ee… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018

1 juli 2018

INLEIDING

Nieuwe gegevens betreffende de effectiviteit en bijwerkingen van de beschikbare middelen, belangrijke gegevens uit ‘population-based registries’, nieuwe studies, onder andere met nieuwe middelen, het beschikbaar komen van generiek imatinib en bovenal de gegevens over het stoppen van de behandeling met tyrosinekinaseremmers… Lees verder »

Regiorapportages: wat, hoe en waarom?

1 juli 2018

INLEIDING

Wat is het percentage patiënten met symptomatisch multipel myeloom (MM) jonger dan 65 jaar dat autologe stamceltransplantatie in de eerste lijn heeft gekregen in mijn regio? Of: geef ik mijn patiënten met een stadium III diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) zes of acht kuren R-CHOP en wat doen mijn collega-hematologen? Z… Lees verder »

Huidige mogelijkheden voor behandeling van graft-versus-host-ziekte: een nieuwe richtlijn

1 maart 2018

INLEIDING

Allogene stamceltransplantatie (SCT) is een belangrijke behandelingsmodaliteit met curatieve potentie voor verschillende (voornamelijk hematologische) aandoeningen. Het transplantaat vervangt niet alleen de hematopoëse van de donor in het beenmerg, maar is ook de bron van een nieuw immuunsysteem. De werking van de SCT vloeit … Lees verder »

Eerste evaluatie decentrale afspraken over pomalidomide. Duur en decentraal: quo vadis?

1 september 2017

INLEIDING

Op 21 januari 2016 verscheen in Medisch Contact het eerste artikel over decentraal gemaakte en landelijk geldende afspraken tussen behandelaars, zorgverzekeraars en de fabrikant van een duur oncologisch middel; pomalidomide voor de bloedziekte multipel myeloom (ziekte van Kahler).1 Het gehanteerde uitgangsprincipe w… Lees verder »

Genetische veranderingen bij chronische myeloïde leukemie met t(9;22)(q34;q11)/BCR-ABL1: achtergronden en klinische consequenties

1 juni 2017

INLEIDING

Een relatie tussen een afwijkend klein chromosoom en chronische myeloïde leukemie (CML) werd meer dan een halve eeuw geleden vastgesteld door Peter Nowell en David Hungerford in Philadelphia. Janet Rowley toonde in 1972 vervolgens aan dat dit Philadelphia-chromosoom (Ph) het resultaat is van een gebalanceerde translocatie tus… Lees verder »

Horizonscan+ en dure geneesmiddelen binnen het specialisme hematologie

1 april 2017

INLEIDING

Binnen HOVON is sinds 2013 gepoogd om gestructureerd tijdige informatie te verkrijgen over de verwachte ontwikkelingen van dure geneesmiddelen en de impact daarvan te bepalen voor (met name) de hemato-oncologie. Tijdige informatie is niet alleen belangrijk voor de voorschrijvers en patiënten, maar ook voor zorgverzekeraars, o… Lees verder »

Het hemato-oncologieregister van de Nederlandse Kankerregistratie: verleden, heden en toekomst

1 maart 2017

INLEIDING

In 2010 verscheen in dit tijdschrift een artikel door Huijgens en collega's over de Nederlandse PHAROS-registratie, een acroniem voor ‘Population-based HAematological Registry for Observational Studies’.1 Inmiddels zijn er zeven jaren verstreken. In dit artikel wordt de geschiedenis, de huidige stand van zaken e… Lees verder »

Een patiënt met chronische myeloïde leukemie presenterend in gevorderd ziektestadium met diverse klinische, cytogenetische en moleculaire epifenomenen

1 juni 2016

Inleiding

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een relatief zeldzame hematologische ziekte met een incidentie van 0,94/100.000 personen per jaar, overeenkomend met ongeveer 160 nieuwe patiënten per jaar in Nederland. Het merendeel hiervan (94%) presenteert zich in chronische fase, waarbij het blastpercentage in bloed en beenmerg mind… Lees verder »

HOVON 117: een observationele fase 2-studie voor patiënten ouder dan 60 jaar met acute lymfatische leukemie

1 januari 2016

Inleiding en rationale

De overleving van volwassenen met acute lymfatische leukemie (ALL) is verbeterd de laatste 20 jaar. Pulte et al. beschreven in 2014 dat zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten (VS) een verbetering van de vijfjaarsoverleving werd gezien van respectievelijk 11,8% en 7,3% (2002 werd vergeleken met 2006). De alg… Lees verder »

INOVATE-studie: een gerandomiseerde fase 3-studie waarin inotuzumab ozogamicine wordt vergeleken met hoge dosis cytarabine bij volwassenen met een recidief CD22-positieve B-ALL

1 januari 2015

Inleiding

Ongeveer de helft van alle volwassen patiënten met een voorloper B-cel acute lymfatische leukemie (B-ALL) overleeft langdurig. De laatste decaden is er een verbetering in deze resultaten opgetreden door deze patiënten te behandelen met intensieve chemotherapieschema's. Bij patiënten ≤40 jaar zijn deze schema's zelfs gebas… Lees verder »

Richtlijnen voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2014

1 juli 2014

Inleiding

De behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML) is door de komst van de tyrosinekinaseremmer (TKI) imatinib in 2001 revolutionair veranderd. Waar eerst bij jongere patiënten bij voorkeur een allogene stamceltransplantatie werd gegeven, is deze behandeling voor de chronische fase vrijwel geheel verlaten. Ook het alterna… Lees verder »

Hoge dosis imatinib versus hoge dosis imatinib in combinatie met intermediaire dosis cytarabine bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde chronische myeloïde leukemie:

1 april 2014

Inleiding

De introductie van imatinib (Glivec®, Novartis, Basel, Zwitserland) in 2001 bracht een revolutie teweeg in de behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML). In de ‘International Randomized Study of Interferon and STI571’ (IRIS) bleek imatinib effectiever vergeleken met de combinatie van interferon-alfa en cytarabine… Lees verder »

Acute lymfatische leukemie: is meer ook beter?

1 april 2014

Achtergrond

Behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) leidt bij meer dan 85% tot genezing.1,2 De resultaten bij volwassenen met ALL zijn aanmerkelijk slechter. Het verschil kan deels worden verklaard door biologische verschillen van de leukemie en deels door een verschil in behandeling. Zo werden duidelijk… Lees verder »

Acute lymfatische leukemie: nieuwe behandelingsmogelijkheden

1 september 2013

Inleiding

Acute lymfatische leukemie (ALL) wordt gekenmerkt door overproductie van onrijpe B- of T-lymfocyten. Deze cellen hopen zich op in het beenmerg en verstoren de normale hematopoese. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 200 mensen ALL. De ziekte kan zich op elke leeftijd openbaren, maar heeft een voorkeur voor de kinderleeftijd… Lees verder »

BLAST-trial: fase II-studie naar de effectiviteit van blinatumomab bij MRD-positieve B-ALL na behandeling voor recidief B-ALL

1 december 2012

Achtergrond

De huidige inductiebehandeling van patiënten met een acute lymfatische leukemie (ALL) is gebaseerd op intensieve combinatiechemotherapie. Met deze behandeling wordt in >80% van de gevallen een complete remissie bereikt bij volwassen patiënten.1 De ziektevrije overleving is echter veel minder goed; ongeveer 40… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.