dr. W.E.F.M. Posthuma

Artikelen:

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronische lymfatische leukemie/ kleincellig lymfocytair lymfoom

1 december 2020

INLEIDING

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen in Nederland met een naar leeftijd gestandaardiseerde incidentie van 3,9 per 100.000 personen per jaar.1,2 De ziekte komt vooral voor bij oudere mensen en de mediane leeftijd bij presentatie is 72 jaar. De afgelopen jaren… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018 Deel 3: Stoppen van de behandeling, beleid bij zwangerschap, studies en therapie-aanbevelingen

1 oktober 2018

STOPPEN MET DE BEHANDELING MET TKI’S

Ondanks dat de meest primitieve CML-stamcellen ongevoelig lijken te zijn voor tyrosinekinaseremmers (TKI’s), neemt het aantal patiënten dat een niet-aantoonbaar BCR-ABL-signaal heeft in de loop van de tijd steeds meer toe. In een Australische studie bedroeg het percentage patiënten met een onme… Lees verder »

Landelijke rapporten hemato-oncologie: van inzicht naar actie

1 oktober 2018

EPIDEMIOLOGIE

De epidemiologie vond haar oorsprong ongeveer 400 jaar voor Christus. Hippocrates van Kos (ongeveer 460–370 v. Chr.) spande zich toen in om de etiologie, het vóórkomen en de uitkomsten van ziekten op een rationele wijze te benaderen, in plaats van uit een bovennatuurlijk perspectief. Dit beschreef hij onder meer in zij… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018 Deel 2: Het belang van responsmijlpalen, monitoring en mutaties en de behandeling van gevorderde CML-fasen

1 september 2018

HET BELANG VAN RESPONSMIJLPALEN EN -MONITORING

RESPONSMIJLPALEN

Voor het beoordelen van het resultaat van de behandeling van CML zijn door de ELN responsmijlpalen gedefinieerd. Deze staan voor de eerstelijnsbehandeling vermeld in Tabel 1. Een optimale respons betekent dat de therapie ongewijzigd kan worden voortgezet. Ee… Lees verder »

De slechte prognose van zeldzame solide tumoren: geldt dit ook voor de hemato-oncologie?

1 september 2018

ZELDZAME KANKERSOORTEN IN NEDERLAND

Begin 2018 heeft het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met zorgprofessionals en de patiëntenorganisaties Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de omvang van en knelpunten rondom zeldza… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018

1 juli 2018

INLEIDING

Nieuwe gegevens betreffende de effectiviteit en bijwerkingen van de beschikbare middelen, belangrijke gegevens uit ‘population-based registries’, nieuwe studies, onder andere met nieuwe middelen, het beschikbaar komen van generiek imatinib en bovenal de gegevens over het stoppen van de behandeling met tyrosinekinaseremmers… Lees verder »

HOVON 141: een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase 2-studie omtrent ibrutinib en venetoclax bij fitte en niet-fitte patiënten met een creatinineklaring ≥30 ml/min en recidiverende of refractaire chronische lymfatische leukemie (RR-CLL) met of zonder TP53-afwijkingen

1 maart 2018

ACHTERGROND

De standaardbehandeling van patiënten met recidiverende en refractaire CLL (RR-CLL) is snel aan het veranderen. Voor patiënten met een recidief meer dan 1–2 jaar na de eerstelijnsbehandeling, wordt behandeling met een eerstelijnsbehandelingsmodaliteit vaak herhaald (fludarabine-cyclofosfamide-rituximab (FCR) of bendamust… Lees verder »

HOVON 140: een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie omtrent de effectiviteit van standaard chemo-immuuntherapie (FCR/BR) versus rituximab en venetoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA101) en venetoclax (GVe) versus obinutuzumab en ibrutinib en venetoclax (GIVe) bij fitte patiënten met onbehandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53-mutatie

1 december 2017

ACHTERGROND

Chemo-immuuntherapie is de standaardbehandeling voor onbehandelde patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53-mutatie. Fitte patiënten worden behandeld met een combinatie van fludarabine, cyclofosfamide en rituximab (FCR).1 Als gevolg van het hoge risico op ernstige neutrop… Lees verder »

Het hemato-oncologieregister van de Nederlandse Kankerregistratie: verleden, heden en toekomst

1 maart 2017

INLEIDING

In 2010 verscheen in dit tijdschrift een artikel door Huijgens en collega's over de Nederlandse PHAROS-registratie, een acroniem voor ‘Population-based HAematological Registry for Observational Studies’.1 Inmiddels zijn er zeven jaren verstreken. In dit artikel wordt de geschiedenis, de huidige stand van zaken e… Lees verder »

Richtlijn ‘Chronische Lymfatische Leukemie’

1 december 2016

Inleiding

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende leukemie in Nederland, met elk jaar ongeveer 600 nieuwe patiënten. De ziekte komt vooral voor bij oudere mensen, vaker bij mannen dan bij vrouwen.

Doelgroep: Internisten (oncologen, hematologen)

Doelstelling: Richtlijn voor optimale diag… Lees verder »

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronische lymfatische leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom

1 september 2015

Inleiding

De afgelopen jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt in het prognosticeren en nog meer in de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). De HOVON CLL-werkgroep initieert klinische studies (afgelopen jaren 6 studies), maar formuleert ook de Nederlandse richtlijn omtrent diagnostiek en behandeling van… Lees verder »

Immuunglobulinesuppletie bij secundaire hypogammaglobulinemie ten gevolge van chronische lymfatische leukemie: aanwijzingen voor de praktijk

1 juli 2015

Inleiding

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is een veel voorkomende lymfatische maligniteit met een incidentie van 4,2 per 100.000 per jaar. De diagnose wordt gesteld op basis van kenmerkende, afwijkende lymfocytenmorfologie in combinatie met de aanwezigheid van meer dan 5 × 109/l klonale B-cellen met een karakteristiek … Lees verder »

Richtlijnen voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2014

1 juli 2014

Inleiding

De behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML) is door de komst van de tyrosinekinaseremmer (TKI) imatinib in 2001 revolutionair veranderd. Waar eerst bij jongere patiënten bij voorkeur een allogene stamceltransplantatie werd gegeven, is deze behandeling voor de chronische fase vrijwel geheel verlaten. Ook het alterna… Lees verder »

Chronische lymfatische leukemie in Nederland: trends in incidentie, behandeling en overleving (1989–2008)

1 oktober 2013

Inleiding

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen in westerse landen, zowel qua incidentie (nieuwe gevallen) als prevalentie (mensen in leven met CLL).1 De mediane overleving is 10 jaar, variërend van maanden bij agressieve ziekte tot decennia bij een indolent beloop. Lees verder »

HOVON 109: de effectiviteit en veiligheid van eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische leukemie met chloorambucil, rituximab en lenalidomide bij oudere patiënten en patiënten met comorbiditeit; een fase I/II-studie

1 juli 2012

Inleiding

De prevalentie van chronische lymfatische leukemie (CLL) is sterk gerelateerd aan leeftijd. De mediane leeftijd ten tijde van de diagnose is 65 jaar en de incidentie bij personen ouder dan 75 jaar is respectievelijk 19 en 36 per 100.000 voor vrouwen en mannen.1 Vaak zijn patiënten asymptomatisch bij diagnose en kan… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.