Namens de NTVH-literatuurcommissie: D. Claushuis, B. van Erven, T. Grob, E. Hesius, B. Batman, T. Flinsenberg en M. Bosch, deze editie m.m.v hematoloog Lize (L.F.D) van Vulpen

“In een oogopslag op de hoogte, met deze selectie van klinisch relevante literatuur van de laatste 2 jaar”

 

Studies en Trials


1. Een fase III-studie waarin secundaire langetermijnprofylaxe wordt vergeleken met behandeling op aanvraag met vWF / FVIII-concentraten bij ernstige erfelijke ziekte van Von Willebrand

Blood transfusion 2019. PMID: 30747707

De auteurs evalueren de effectiviteit van langetermijnprofylaxe met vWF / FVIII (humaan plasma gezuiverd) t.o.v. de standaardbehandeling (on-demand behandeling). In totaal werden 19 patiënten met Von Willebrand ziekte ('Von Willebrand Disease', vWD) geïncludeerd waarvan slechts 12 de 12 maanden follow-up voltooide. Het aantal bloedingen was fors minder in de profylaxegroep (overall: 172 vs 32). Ondanks de kleine steekproefomvang en de heterogeniteit van de studiepopulatie, vertoonden patiënten op vWF / FVIII-profylaxe een vermindering van het risico op bloedingen en het percentage bloedingen in vergelijking met behandeling op aanvraag.

Bekijk paper


2. Een fase III-studie waarbij de toepassing van recombinant Von Willebrand-factor wordt onderzocht bij patiënten met ernstige ziekte van Von Willebrand die electieve chirurgie ondergaan

J Thromb Haemost 2019. PMID: 30362288

Deze kleine, niet gerandomiseerde studie bekijkt of het geven van recombinant vWF en FVIII kan worden gedaan op basis van de actuele bloedwaarden. Er was geen controlegroep. Pre-operatief werd de VWF:C gemeten en indien onder de aanbevolen waarde (afhankelijk van minor of major chirurgie) werd VWF in combinatie met FVIII gegeven. Deze aanpak leidde bij 3 van de 15 patiënten tot een pre-operatieve infusie van VWF/VIII. Bij alle patiënten werd pre-operatief adequate hemostase bereikt, waarna de auteurs concluderen dat het toedienen van factoren na metingen veilig is (en dus het onthouden van extra concentraten bij adequate plasmaniveau’s ook veilig is).

Bekijk paper


3. Significante gynaecologische bloedingen bij vrouwen met lage Von Willebrand-factorniveaus

Blood Advances 2018. PMID: 30042144

Deze studie demonstreert dat gynaecologische bloedingen frequent gerapporteerd worden in vrouwen met lage plasma Von Willebrand Factor. Dezelfde vrouwen zouden ook bloedingen in de postpartum periode kunnen krijgen.

Bekijk paper


4. Beleid rondom electieve procedures bij patiënten met een lage Von Willebrand-factor in de LoVIC-studie

J Thromb Haemost 2021. PMID: 33346399

In deze studie wordt aangetoond dat DDAVP effectief is bij het voorkomen van bloedingen voor zowel minderjarige als belangrijke electieve procedures bij volwassen patiënten met een laag VWF, zelfs bij patiënten met significante bloedingen in het verleden. Bovendien is tranexaminezuur alleen effectief voor patiënten met een laag vWF die niet-tandheelkundige kleine ingrepen ondergaan. Belangrijk is dat leeftijdsgerelateerde verhogingen in plasma VWF: Ag-spiegels boven de 50 IE/dL niet geassocieerd waren met volledige correctie van het bloedingsfenotype.

Bekijk paper


5. Behandeling van de ziekte van Von Willebrand met een Willebrand factor concentraat met minimale factor VIII levels

J Thromb Haemost 2020. PMID: 32445594

Deze prospectieve observationele post-marketing studie laat zien dat in 5 jaar follow up, gebruik van vWF concentraat met zeer lage VIII levels (WILFACTIN) effectief was in het behandelen en voorkomen van bloedingen. De studie laat derhalve zien dat de toevoeging van FVIII niet altijd nodig is om patiënten met ziekte van Von Willebrand effectief te behandelen.

Bekijk paper

 

Reviews en richtlijnen


6. Richtlijn diagnostiek en behandeling van de ziekte van Von Willebrand rondom zwangerschap (2020 NVHB)

Hematologie Nederland

In de onlangs aangepaste richtlijn worden er specifiek aanbevelingen gedaan inzake diagnostiek en behandeling bij zwangeren. De belangrijkste punten:

  • Adviseer multidisciplinaire counseling in een hemofiliebehandelcentrum aan patiënten (M/V) met VWD en een zwangerschapswens, zowel preconceptioneel als tijdens de zwangerschap. Hier kunnen zaken besproken worden zoals het maternale en neonatale beleid en de mogelijkheden van prenatale diagnostiek.
  • Er zijn specifieke behandeladviezen voor verschillende partusvormen met daarbij specifieke afkapwaarden voor het FVIII:C en VWF:Act als ook het aantal na te streven trombocyten. De streef piekspiegel VWF/FVIII is verhoogd naar 150 IE/dL ten tijde van de bevalling, aangezien dit meer fysiologisch is dan 100 IE/dL en het aantal postpartum bloedingen mogelijk zou kunnen verminderen.
  • Bied invasieve prenatale diagnostiek aan bij een bekende VWD mutatie met kans op een foetus met ernstige VWD, d.w.z. ernstige type 1, type 2 en type 3 VWD. Adviseer voorafgaand aan een vlokkentest/vruchtwaterpunctie zo nodig stollingsfactor correctie m.b.v. VWF/FVIII concentraat met eenmalig een beoogde piekspiegel FVIII:C en VWF:Act ≥ 50 IE/dL

Bekijk pdf


7. ASH ISTH NHF WFH 2021 richtlijnen voor de diagnostiek van de ziekte van Von Willebrand

Blood advances 2021 PMID: 33570651

In deze richtlijnen worden de rol van instrumenten voor het beoordelen van bloedingen en diagnostische testen en laboratoriumuitslagen voor type 1 en type 2 VWD besproken. Ook wordt beschreven hoe een type 1 VWD-patiënt met genormaliseerde niveaus in de loop van de tijd te benaderen, en de rol van genetische testen versus fenotypische testen voor typen 2B en 2N. Belangrijkste punten:

  • Voor patiënten met een bloedings-gerelateerde hulpvraag zonder hoge verdenking op een erfelijke ziekte is een BAT (bleeding-assessment tool) de juiste 1e stap.
  • Een positieve BAT of een sterke positieve familie anamnese is aanleiding voor aanvullende diagnostiek. Dit bevat in ieder geval een bloedbeeld, stollingstijden, VWF:Ag, platelet-dependent VWF activiteit (eg, VWF:GPIbM) en FVIII:C.

Bekijk paper


8. ASH ISTH NHF WFH 2021 richtlijnen voor de behandeling van de ziekte van Von Willebrand

Blood Advances 2021 PMID: 33570647

Deze richtlijn bevat belangrijke aanbevelingen met betrekking tot behandeling van vWD in diverse settings; o.a.. profylaxe voor frequente terugkerende bloedingen, desmopressine-onderzoeken om de therapie te bepalen, het gebruik van plaatjesaggregatieremmers en antistollingstherapie en de behandeling van verschillende operaties/ingrepen. Belangrijkste punten:

  • Patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige of frequente bloedingen moeten onderhoudsprofylaxe krijgen.
  • Bij patiënten met type 1 vWD is een trial met desmopressine een goede optie. Meestal geldt dit niet voor type 2 vWD. Bij type 3 is het ge-contraindiceerd.
  • Bij grote operaties wordt geadviseerd om de VWF en FVIII activiteit gedurende 3 dagen boven de 50 IE/dl te houden. Bij kleinere ingrepen is het corrigeren van VWF alleen voldoende.

Bekijk paper